Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autoritzacions de pesca submarina a les reserves marines de la Badia de Palma i del Migjorn de Mallorca

Són els documents administratius nominals, individuals i intransferibles, obligatoris que permeten la pràctica de la pesca recreativa submarina a les reserves marines indicades.

La taxa per a obtenir les autoritzacions és de 53,90 € per a cadascuna de les reserves.

L'autorització a la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca té una durada d'un any a partir de la data d'emissió (Ordre de la consellera de 15 d'agost de 2006, BOIB núm. 115). La durada de l'autorització de la Reserva Marina de la badia de Palma està per definir, mentre no es resolgui tendrà una durada d'un any a partir de la data d'emissió.

La forma d'obtenir l'autorització és telemàtica.

- Permet obtenir les autoritzacions en forma de document de paper imprimible.

- L'autenticitat dels documents es pot comprovar seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital.

- És convenient guardar el document a l'ordinador per als casos de necessitat com pèrdua o deteriorament poder fer còpies noves.

Codi SIA

208385

Persones destinatàries

Persones interessades en practicar la pesca marítima submarina a les reserves marines indicades.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

És necessari conèixer els límits de les reserves marines

Cal conèixer la normativa de cada reserva.

Hi ha una sèrie d'espècies de peixos que tenen una limitació de talla per a la seva captura.

Les captures que es realitzin s'han de declarar (veure full de declaració a l'apartat de documents).

Els dies en què es pot pescar en ambdues reserves són els dilluns, dimarts, dissabtes, diumenges i

dies festius.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Tràmits

X

Sol·licitud d'autoritzacions de pesca submarina a les reserves marines de la Badia de Palma i del Migjorn de Mallorca

Requisits

Disposar d'una llicència de pesca submarina en vigor.

Disposar d'una llicència federativa, o bé d'un certificat mèdic i assegurança adients per a la pràctica de la pesca submarina, ambdós en vigor.

Documentació a presentar

En cas de disposar d'una llicència de pesca submarina emesa per una altra comunitat autònoma, s'haurà d'adjuntar durant el tràmit.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Segons normativa

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176804

(agrau@dgpesca.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Pesca i Medi Marí
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional