Normativa general a les reserves marines

1. Llei de pesca

Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears. (BOIB núm. 156 de 13 de novembre de 2013)

Modificacions de la llei de pesca:

2. Decret de reserves marines

Modificació Decret de reserves marines:

3. Ordre de busseig a les reserves marines

Ordre 21/2022 de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es regula el procediment de concessió d’autoritzacions de busseig recreatiu i els criteris de busseig recreatiu responsable a les reserves marines de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 13 de setembre de 2022).

4. Decret de pesca recreativa a aigües interiors

Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears (BOIB núm. 104 de 2 d’agost de 2014).

Modificació Decret de pesca recreativa:

5. Altra normativa d’interès

Cada reserva marina disposa d’una normativa de regulació més específica.