Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Seguidament, s’exposen els aspectes bàsics respecte a les activitats regulades dins la reserva marina.

En el cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte, o bé es pot consultar l’apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos marins, ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.

A) Pesca professional d'arts menors

Només poden ser autoritzades les embarcacions adscrites a les confraries de pescadors d'Alcúdia i Cala Rajada, i les que adscrites a una altra confraria, puguin demostrar l’habitualitat en la pesca a la zona de la reserva marina.


B) Pesca  i marisqueig recreatiu

Estan permesos excepte a l'area de reserva integral situada entre el cap Ferrutx i la Penya des Llamp.

Es pot practicar els dimarts, els dijous, els dissabtes, els diumenges i els dies festius.

Els únics ormejos i modalitats permeses des de terra són les següents:

  • La canya/volantí: màx. 1 línia per pescador; màx. 6 hams ≥ 7 mm (màx. 4 hams a la zona estatal).
  • El rall, amb una autorització específica (sols permès a la zona autonòmica).
  • La recol·lecció de puu.
  • El salabre: sols permès a la zona autonòmica.

Els únics ormejos i modalitats permeses des d'embarcació són les següents:

  • La canya/volantí: màx. 1 línia per pescador; màx. 4 hams ≥ 7 mm i ≥ 5,7 mm per a raors.
  • La potera: màx. 1 línia per pescador amb 2 poteres.
  • La fluixa: màx. 2 línies per embarcació, en les modalitats tradicionals de les Illes Balears.
  • El curricà de fons: màx. 2 línies per embarcació, en la modalitat tradicional de les Illes Balears (sols permès a la zona autonòmica).
  • A la zona estatal no es pot pescar fondejat. La pesca dels serrans s'ha de practicar a més de 35 metres de fondària. 

Per pescar des d'embarcació cal una autorització triennal específica. L'autorització es pot sol·licitar de forma telemàtica al següent tràmit: autorització pesca des d'embarcació.

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de les captures obtingudes, o bé formalitzant els registres de captura que es poden descarregar clicant sobre l’enllaç:   Registre d'activitat Llevant, o bé a través de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa.

Per a més informació sobre l'aplicació mòbil, clicar sobre l'enllaç: Diari de pesca recreativa.

No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.

Enllaç al web per obtenir més informació sobre les llicències de pesca. Enllaç web.

C) Activitats subaquàtiques

Es requereix d’un permís individual o col·lectiu, que lliura l’òrgan competent en la matèria. Enllaç web.

Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.

En tots els casos, queda prohibit als bussejadors d’escafandre o en apnea dur, tan en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d’instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l’extracció d’espècies marines (excepte del ganivet de seguretat).

No està permès bussejar a l'area de reserva integral situada entre el cap Ferrutx i la Penya des Llamp.

D) Altres activitats

La Direcció General de Pesca i Medi Marí pot autoritzar la presa de mostres de flora i fauna marines amb finalitats científiques.

Per a més informació, veure la normativa de la reserva marina.