Descripció

Les reserves marines de l’Illa del Toro i de les Illes Malgrats, al sud-oest de Mallorca, les va crear, el 2004, el Govern de les Illes Balears a partir d’un estudi de la Societat d’Història Natural de les Balears. Des del mateix moment de la creació, van ser objecte d’un seguiment científic i pesquer periòdic, que ràpidament va posar de manifest creixements extraordinaris de la biomassa de les poblacions de peixos residents, fins al punt que, ara com ara, la biomassa d’algunes espècies tan emblemàtiques com l’anfós o l’escorball és, respectivament, fins a 52 i 284 vegades superior respecte de la que hi havia el 2004 a l’Illa del Toro. Pel que fa al conjunt de les espècies de peixos vulnerables a la pesca, la biomassa existent a l’Illa del Toro el 2020 és la més gran registrada mai a qualsevol punt del litoral de les Illes Balears.

DSC_4881.JPG

El Ple de l’Ajuntament de Calvià, el 24 de setembre de 2020, va adoptar l’acord àmpliament majoritari d’instar el Govern de les Illes Balears a iniciar l’expedient per unificar i ampliar les reserves marines actuals. Un estudi tècnic elaborat pel mateix Ajuntament de Calvià avala la idoneïtat de crear una reserva més gran que incorpori tot l’espai marí entre les dues reserves marines actuals. L’estudi ha posat de manifest el bon estat ambiental de la Cala Rafalbeig i l’existència d’hàbitats bentònics de gran valor (praderies de posidònia i formacions de coral·ligen, en particular) que poden albergar poblacions de peixos amb valors de diversitat i biomassa molt superiors als observats, els quals estan molt enfora de la capacitat de càrrega potencial i dels valors màxims teòrics que la qualitat de l’hàbitat avala.

La declaració de la Reserva Marina de les illes del Toro i de les Malgrats estendrà a una àrea major la recuperació dels recursos pesquers que s’ha produït a les reserves marines existents, provocarà un increment substancial de les poblacions de peixos comercials del sud-oest de Mallorca i afavorirà el sector pesquer artesanal i les activitats econòmiques relacionades amb l’observació dels peixos. Així mateix, pot ser el precedent d’una futura ampliació cap a la badia de Palma i els illots del Sec i la Porrassa, tal com sol·liciten l’Ajuntament de Calvià i algunes entitats privades, quan es donin les circumstàncies socioeconòmiques que així ho permetin.

No obstant la unificació de les reserves marines de l’illa del Toro (136 ha) i de les illes Malgrats (85 ha) en una única reserva més gran (2.951 hectàrees) es considera adient establir un règim diferenciat per a les àrees ocupades per cadascuna de les reserves originals declarant dues zones especials de busseig i, mitjançant annexos, fixar les condicions reguladores del busseig recreatiu col·lectiu amb escafandre autònom de cadascuna d’elles.