Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Seguidament s’exposen els aspectes bàsics respecte a les activitats regulades dins la reserva marina.

En el cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte, o bé es pot consultar l’apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos marins, ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.


A) Pesca professional d'arts menors

Només poden ser autoritzades les embarcacions d'arts menors adscrites a la confraria de pescadors d'Andratx, i les que adscrites a una altra confraria, puguin demostrar l’habitualitat en la pesca a la zona de la reserva marina.

B) Pesca recreativa des de terra

Està permesa excepte des de la costa de sa Dragonera i els illots, amb els següents ormejos i modalitats:

 • Canya/Volantí: màx. 2 línies per pescadors. máx. 6 hams d'amplada major o igual a 7mm.
 • Potera: 1 per pescador.
 • Spinning.
 • Recolecció de pu.
 • Fitora.
 • Ormejos tradicionals amb una autorització específica


C) Pesca recreativa des d'embarcació

1. Dins la reserva marina autonòmica està permesa únicament amb els ormejos i condicions següents:

 • Canya/Volantí: màx 1 línia per pescador; màx 4 hams ≥ 7 mm; per la pesca del raor l'amplada ha de ser ≥ 5,7 mm.
 • Potera: màx. 1 línia amb 2 poteres per pescador.
 • Curricà de fons: màx. 1 línia per embarcació.
 • Fluixa: màx. 2 línies per embarcació.
 • Spinning.

2. Dins la reserva marina estatal (aigües exteriors) està permesa únicament amb els ormejos i condicions següents:

 • Canya/Volantí: màx 1 línia per pescador; màx 4 hams. L'amplada mín. dels hams ha de ser de 7 mm i la máx. de 9 mm.
 • Fluixa: màx. 2 línies per embarcació, sense plomada. S'haurà de navegar a més de 3 nusos de velocitat.
 • Els dies autoritzats són: dimarts, dijous, dissabtes, diumenges i festius nacionals. Sols es pot pescar entre l'auba i la prima.
 • No es pot pescar fondejat.
 • No es poden utilitzar ni peixos ni cefalòpodes vius com a esca.
 • No es poden dur a bord els ormejos no permesos.
 • Cal disposar d'una autorització específica anual. Tràmit en preparació.
 • No es pot pescar des de cap artefacte flotant.
 • Per poder pescar dins la reserva marina estatal és necessari disposar d'una autorització específica que es pot sol·licitar mitjançant els següents canals:

a. Registre Electrònic. Enllaç a REDSARA.

b. A qualsevol registre públic habilitat, registrant la sol·licitud amb la resta de documents requerits. L'òrgan destinatari és la Dirección General de Pesca Sostenible. Secretaría General de Pesca. C/Velázquez, 144, 28006 Madrid, (código DIR3: EA0043025).

La documentació necessària per obtenir la llicència de pesca s'indica a l'article 10 de l' Ordre APA/1024/2020, de 27 d'octubre, per la qual s'estableix la reserva marina de sa Dragonera. Enllaç a la norma: Ordre de creació.

Tant a l'àmbit estatal com a l'autonòmic, s'ha de tenir en compte el següent:

Per pescar des d'embarcació cal una autorització triennal específica. L'autorització es pot sol·licitar de forma telemàtica en el següent enllaç: autorització de pesca d'embarcació.

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de les captures obtingudes, o bé formalitzant els registres de captura que es poden descarregar clicant sobre l’enllaç: Registre activitats RM Dragonera_ca (2).pdfRegistre activitats RM Dragonera, o bé a través de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa.

Per a més informació sobre l'aplicació mòbil, cal clicar sobre l'enllaç: Diari de pesca recreativa.

No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.

D) Pesca recreativa des d'artefactes flotants

 • Sols està permesa dins l'àmbit autonòmic de la reserva marina.


E) Activitats subaqüàtiques

 • El busseig amb escafandre requereix d’un permís individual o col·lectiu, que lliura l’òrgan competent en la matèria.
 • El busseig en apnea es permet a tota la zona autonòmica i a les zones d'ús restringit de la zona estatal de la reserva marina.

F) Altres activitats

La Direcció General de Pesca i Medi Marí pot autoritzar la presa de mostres de flora i fauna marines amb finalitats científiques dins la zona autonòmica, mentre que la Secretaria General de Pesca del Ministeri pot autoritzar les activitats de caire científic que es sol·licitin a la zona d'aigües exteriors.