Autoritzacions a les reserves marines

Pesca profesional d'arts menors:

  • La inclusió en el cens i la presentació regular de les dades de captures són els únics requisits per poder treballar dins les reserves.
  • Per estar inclòs en el cens d'embarcacions és necessari i pertànyer a les confraries de l'àmbit territorial de la reserva o tenir el port base en l'àmbit territorial de la confraria tot i no ser-ne membre, o tenir el port base a menys de 24 milles de la reserva i demostrar-ne habitualitat mitjançant l'acreditació d'activitat a la zona en el període de cinc anys immediatament anterior.

Gestio1

Pesca recreativa

Pesca submarina:

  • A les reserves marines on és permesa aquesta modalitat, a part de la llicència de pesca, cal disposar d'una autorització específica. Consultar web

Busseig esportiu:

  • Per practicar el busseig amb escafandre autònom a les reserves marines és necessari disposar d'una autorització específica. Consultar web

Gestio2

  • Per fer el seguiment de l'activitat de busseig, les entitats col·lectives de busseig i els particulars han de comunicar les seves immersions i les dades fonamentals d'aquestes a l'òrgan gestor competent.
  • En funció dels resultats dels estudis de seguiment realitzats a les reserves, es podria fixar un nombre màxim d'autoritzacions per reserva o per zones de la reserva.

Activitats científiques:

  • El busseig amb finalitats científiques necessita una autorització expressa, amb l'informe previ del Servei de Recursos Marins.

Gestio3

  • Per a la presa de mostres de flora i fauna marines amb finalitats científiques també es necessita una autorització expressa amb l'informe previ del Servei de Recursos Marins.
  • Les sol·licituds s'han d'adreçar a l'òrgan gestor competent, en elles s'ha d'adjuntar un informe de les activitats que es vulguin dur a terme, detallant els objectius, els mitjans humans i materials necessaris, la metodologia que s'emprarà i el calendari previst. Segons l'oportunitat i l'interès, es resoldrà sobre la conveniència de dur a terme aquestes activitats i, si escau, s'autoritzaran. Més informació