Descripció

L’Illa de l’Aire és un petit illot, de devers 45 ha, situat a l’extrem sud-oriental de l’illa de Menorca, aproximadament a 1.500 m de la seva costa. La reserva marina té una àrea aproximada de 719 hectàrees, de les quals 454 ha es classifiquen com a zona especial de busseig.

Del fons marí destaquen les praderies de Posidonia oceanica, presents al freu entre l’Illa de l’Aire i Menorca, així com les comunitats de fons rocosos que envolten l’illot. La naturalesa calcària de la zona afavoreix la presència de nombroses coves i cavitats a les roques, cosa que fa l’Illa de l’Aire molt atractiva per als bussejadors. A més, en aquesta zona hi solen convergir corrents, la qual cosa la fa una àrea molt productiva i amb un gran potencial per allotjar-hi poblacions diverses de peixos i amb biomassa elevada. S’hi han inventariat fins a 634 espècies marines diferents, entre les quals destaquen les algues, amb una representació notable de les del gènere protegit Cystoseira, i 31 comunitats bentòniques diferents.

desc_Illa de l´Aire aplicació.2.jpg

Així mateix, la zona inclou part del Lloc d’Interès Comunitari (LIC) Punta Prima - Illa de l’Aire (ES 5310073). D’altra banda, cal esmentar la declaració de la zona submarina que envolta l’Illa de l’Aire com a bé d’interès cultural (BIC), amb categoria de zona arqueològica, l’any 2010. La delimitació del BIC comprèn una àrea rectangular que inclou quinze jaciments arqueològics subaquàtics, diversos derelictes i ancoratges.

L’estudi científic presentat pel Consell Insular de Menorca ha posat de manifest que la comunitat íctica a l’entorn de l’Illa de l’Aire és prou rica i variada, però que la presència d’espècies de peixos vulnerables a la pesca és inferior a la potencial, perquè s’hi detecta una pressió elevada de la pesca submarina. A la zona s’hi duen a terme activitats que tenen una relació directa amb els recursos pesquers: l’exploten, tot i que esporàdicament, les embarcacions professionals d’arts menors de Maó i és objecte de pesca recreativa de certa intensitat, tant de superfície (volantí i costa) com submarina. També es practica de manera regular el busseig recreatiu turístic, amb una estimació de 2.000 immersions anuals.

Per tal de recuperar poblacions de peixos properes a les potencials, és necessari regular-hi aquestes activitats perquè les autoritzables es practiquin de manera compatible amb la conservació de la riquesa biològica i dels recursos marins vius. La creació d’una nova reserva marina a les aigües interiors de l’entorn de l’Illa de l’Aire produirà un increment substancial de les poblacions de peixos comercials dins la Reserva Marina i els voltants, cosa que afavorirà el sector pesquer artesanal de Maó i les activitats econòmiques relacionades amb l’observació dels peixos.