Torna

Servei de Sanitat Forestal

Organismes de quarantena

Foto original: University of vermont

 

L'Organització Europea i Mediterrània per a la Protecció de les Plantes (OEPP), és l'organització intergovernamental creada l'any 1951, responsable de la cooperació europea en materia de protecció vegetal a la regió europea i mediterrània. Sota la Convenció Internacional per a la Protecció de les Plantes (IPPC), l'OEPP és l'organització regional de protecció vegetal d'Europa.

     EPPO

Aquesta organització identifica els organismes que poden constituir un risc, i fa propostes sobre les mesures fitosanitaries més adients. El compliment de les normes que estableix és facultatiu.

Periòdicament l'OEPP va actualitzant dos llistats d'organismes que convé que siguin considerats com a plagues o organismes de quarantena:

- Llistat A1: organismes absents del territori europeu.

- Llistat A2: organismes ja detectats a Europa.

Si voleu consultar els llistats entrau al lloc web de l'OEPP aquí.

Apart de l'OEPP, altres organitzacions, com la FAO o la OMC, també elaboren normes i recomanacions per als diferents estats que es puguin veure afectats per algun d'aquests organismes. A partir d'aquestes normes i recomanacions, la Unió Europea adopta les mesures pertinents i les transmet als estat membres.

Per exemple, per a poder fer un seguiment de com evoluciona la distribució d'aquests organismes nocius, es duen a terme unes prospeccions periòdiques, cosa que permet saber si l'organisme ja ha arribat a una regió concreta o, en cas que ja hi fos, no s'hagi desplaçat a noves regions.

El Servei de Sanitat Forestal fa prospeccions periòdiques dels següents organismes:

- Nematode de la fusta del pi (Bursaphelenchus xylophilus)

- Phytophtora ramorum

- Gibberella circinata (Anamorf: Fusarium circinatum)

- Anoplophora chinensis

- Erwinia amylovora

- Xylella fastidiosa

capçalera