Torna

Servei de Sanitat Forestal

Justificació i objectius

 

A causa dels danys produïts per Tomicus destruens i Orthotomicus erosus, durant els últims anys en les masses autòctones de Pinus halepensis a l'illa de Mallorca, s'han realitzat una sèrie d'actuacions amb l'objectiu de restablir els nivells de població dintre d'un llindar de dany paisatgístic.

Perforadors del pi - Trampes per la captura d'adults. Perforadors del pi - Trampes per la captura d'adults.
Trampes per la captura d'adults.
Foto: © Oriol Carré
Trampes per la captura d'adults.
Foto: © Oriol Carré

Els mètodes utilitzats en el control de població d'aquests escolítids són rudimentaris i exigeixen la destrucció del recurs que es pretén salvar. Davant la impossibilitat de disposar, abans de dos o tres anys d'un compost d'atracció secundària, cal comprovar l'efectivitat dels mètodes de control utilitzats fins al moment així com assajar l'ús dels paranys d'interceptació de vol.

L'objectiu principal del present treball és el d'avaluar econòmicament l'efectivitat de diferents mètodes de captura (paranys d'interceptació de vol i arbres "esquer") d'insectes potencialment nocius.

Perforadors del pi - Branquetes mossegades pels perforadors del pi. Perforadors del pi - Orificis produïts per la sortida dels adults.
Branquetes mossegades pels perforadors del pi.
Foto: © Luis Núñez
Orificis produïts per la sortida dels adults.
Foto: © Luís Núñez

Com a resultat de l'estudi s'obtindran les taxes d'evaporació d'alfa-pineno:etanol més adequades per al seu ús com a atraient en els paranys d'interceptació de vol. Paral·lelament s'avaluaran els nivells poblacionals, períodes de vol i cicles de vida de Tomicus destruens i Orhotomicus erosus.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.