Estratègia de Sanitat Forestal - Descripció i objectius

 

...PENDENT D'APROVACIÓ...

L'estratègia de Sanitat Forestal està redactada definitivament i es troba en fase d'aprovació. 

  L'objectiu global d'aquest pla és la persistència de la massa forestal en estat òptim de conservació, sense que pugui deteriorar-se per factors abiòtics o biòtics, evitant així la degradació dels ecosistemes forestals. Per això és necessari un coneixement de les peculiaritats de cada illa i de les possibles causes que originen els problemes.

Portada del document de l'estratègia de Sanitat Forestal de les Illes Balears.

 

Coneixent en profunditat cada problema, cicle biològic de cada espècie, etc., en podrem conèixer la solució. Ja només falta posar en pràctica les solucions per a resoldre els problemes.

Els controls o lluites que es proposen en aquest pla són sempre, LLUITA INTEGRAL, que significa que s'utilitzen tots els mitjans disponibles en el moment òptim d'atac a les plagues i malalties.

Només es pretén actuar en els moments que siguin sobrepassats uns llindars mínims, i només per recuperar l'equilibri biològic natural. En algunes plagues o malalties és necessari actuar de forma preventiva perquè el potencial biològic és molt elevat i pot passar a nivels no assumibles. És per això que és necessari realitzar deteccions, a través de xarxes o sistemes d'alarma, que ens indiquin que és el moment d'identificar les actuacions per mantenir el control.

Gràcies als estudis i correlacions de situacions meteorològiques degudes a causes especials, incendis, etc; les alarmes han d'activar els protocols d'actuació per reduir al mínim les conseqüències.

El present pla descriu els problemes principals a les Illes Balears i aporta les solucions precises per a cada espècie en funció dels diferents mesos o èpoques de l'any.

També descriu els sistemes de detecció, control, avaluació i seguiment que s'haurien de posar en pràctica per assegurar la sanitat forestal.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 02.