Torna

Servei de Sanitat Forestal

El nematode de la fusta del pi

PLA D’ACCIÓ AUTONÒMIC PER AL CONTROL DEL NEMÀTODE DE LA FUSTA DEL PI "Bursaphelenchus xylophilus"

Què és?

El nematode de la fusta del pi, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., és l'agent causant del Pine wilt disease (decaïment sobtat del pi). Pertany a la família Aphelenchoididae.

nematode

Foto: University of Vermont

A quines espècies afecta?

Afecta a diferents espècies de coníferes. Concretament, la Decisió 133/2006/CE de la Comissió, de 13 de febrer de 2006, defineix com a material sensible la fusta i escorça aïllades de coníferes (excepte Thuja sp.) i com a plantes sensibles (se n'exclouen fruits i llavors) les dels gèneres Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga i Tsuga.

 

Com es transmet?

Té dues vies principals de propagació. La primera es podria anomenar natural, i és a través del banyarriquer del pi (Monochamus galloprovincialis), un cerambícid que actua de vector del nematode. Aquest cerambícid pot recórrer fins a 7 km quan és adult. La segona és antròpica, través del transport comercial de fusta afectada. Aquesta segona via de propagació és la que permet una dispersió del nematode a grans distàncies, per tant és necessari establir protocols de control i seguiment.

 

A on s'ha detectat? Quines mesures s'han establert per evitar-ne la propagació?

És originària d'Amèrica del Nord. A Europa es detectà per primera vegada l'any 1999 a Portugal. A partir d'aleshores, Espanya ha anat realitzant controls segons el que estableix la decisió citada abans.

Donada la proximitat de Portugal, i l'intensa relació comercial d'aquest país amb Espanya pel que fa a productes de fusta de conífera o d'altres productes que puguin anar embalats o transportats sobre fusta d'aquestes espècies, Espanya hagué d'intensificar les mesures de control. L'any 2008 es redactà el Plan Nacional de Contingencia.

El mateix any 2008 es detectà un focus puntual, en un únic pi, a la Sierra de Dios Padre (Cáceres), motiu pel qual el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí  elaborà, el juliol de 2009, un pla específic d'eradicació del focus. L'any 2010 es detectà un nou focus, al municipi As Neves (Pontevedra). 

El Ministeri ha elaborat l'any 2010 el Plan de Acción Nacional para el control del Nematodo de la Madera del Pino, que estableix diferents actuacions a per a totes les comunitats autònomes en funció de la seva proximitat respecte la frontera portuguesa.

control control port
A la nostra comunitat es duen a terme actuacions tals com, com ara inspeccions visuals i presa de mostres de pinars en base a dues malles sistemàtiques de 8x8 km i 16x16 km, inspeccions i presa de mostres a zones d'alt risc, inspeccions de vivers i serradores, i controls de mercaderies provinents de Portugal als principals ports de les illes. Aquestes actuacions són fruit de la col·laboració entre el Servei de Sanitat Forestal, la Secció de Sanitat Vegetal de la Conselleria de Presidència i la Guàrdia Civil.

A més, cada any el Servei de Sanitat Forestal realitza mostrejos a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per fer un seguiment de l'evolució de les poblacions del vector del nematode, el banyarriquer del pi.

 

En els següents links hi trobareu més informació:

 

En cas de detectar irregularitats documentals o d'observar símptomes d'emblaviment fúngic, orificis d'insectes o deteriorament de la fusta, avisau als organisme següents:

Servei de Sanitat Forestal

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Govern de les Illes Balears

Tel.: 971 17 66 66

   

Secció de Sanitat Vegetal

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Govern de les Illes Balears

Tel.: 971 17 66 66

Per a més informació, consultau aquí: http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/nematodo-de-la-madera-del-pino/

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.