Torna

Servei de Sanitat Forestal

Danys biòtics - Introducció

 

S'entén per danys biòtics aquells què són provocats per agents vius, animals i d'altres (artròpodes, vertebrats, fongs, bacteris, etc.).

S'ha de tenir en compte que moltes vegades les causes van interrelacionades, és a dir, una situació debilitadora provoca l'aparició o l'atac massiu d'altres agents secundaris que poden ser patògens. Per relacionar els danys ocasionats a la vegetació, siguin biòtics o abiòtics, s'han d'estudiar diferents paràmetres ambientals per intentar correlacionar les situacions de risc, després de produir-se. Encara que és més interessant poder saber-ho abans de produir-se.

S'hauria de fer un conveni amb el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i l'Institut Nacional de Meteorologia, per poder tenir accés a totes les dades necessàries.

Danys biòtics - Danys ocasionats per una cabra. Danys biòtics - Branca pelada per una cabra.
Danys ocasionats per una cabra.
Foto: © Luís Núñez
Branca pelada per una cabra.
Foto: © Luís Núñez

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.