Les reserves marines a les Illes Balears

Les reserves marines són figures de protecció mitjançant les quals es regulen els usos i l'explotació del medi marí, per tal d'incrementar-ne la regeneració natural dels recursos i de conservar-ne els ecosistemes marins més representatius.

Així, dins l'àmbit de les reserves, hi ha tota una sèrie de limitacions d'activitats i s'hi estableixen zones de protecció especial on es restringeix totalment l'activitat extractiva. Aquestes zones s'ha comprovat que actuen com a focus d'alevinatge i que proliferen les espècies comercials en tota la seva àrea d'influència. Per tant, les reserves són, a més de figures de protecció d'ecosistemes i d'espècies, instruments de gestió pesquera que permeten una explotació sostenible dels recursos.

Amb aquests objectius generals, el Govern de les Illes Balears impulsà la creació, el 1999, de tres reserves marines, de manera que s'avançà a les obligacions que li corresponen en virtut del Protocol sobre les zones especialment protegides i la diversitat biològica a la Mediterrània (BOE núm. 302, de 18 de desembre de 1999). D'aleshores ençà, se n'ocupa de la gestió, amb l'assessorament de les comissions de seguiment, òrgans integrats per representants de les administracions públiques, confraries de pescadors, associacions de pescadors recreatius, clubs nàutics, grups conservacionistes i altres col·lectius relacionats amb les reserves marines.

mapa reserves 2023

A les Illes Balears hi ha dotze reserves marines: la de la Badia de Palma, compresa entre el Club Nàutic de s'Arenal i el cap de Regana declarada el 1982; la del Nord de Menorca i la dels Freus d'Eivissa i Formentera declarades el 1999. El 2002, es declarà la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca, al sud de l'illa. L'any 2004 es declararen les reserves marines de l'illa del Toro i de la les illes Malgrats. El 2007 es declarà la Reserva Marina del Llevant de Mallorca, simultàniament amb la de cala Rajada d'àmbit estatal. El 2016 es va declarar la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera. el 2018 es varen crear la Reserva Marina de la Punta de sa Creu de Formentera i la de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago. El 2019 es va declarar la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire a Menorca. El 2020, l'Estat va declarar la Reserva Marina d'Interès Pesquer de l'illa de sa Dragonera. El 2022 es varen declarar la Reserva Marina de les illes del Toro i de les Malgrats, compresa entre el cap de cala Figuera i la punta des Castellot i que inclou a les anteriors reserves marines de l'illa del Toro i de les illes Malgrats, declarades el 2004. El 2023 s'han declarat a Eivissa, les reserves marines de ses Bledes i des Vedrà-Vedranell. El conjunt suposa que unes 67.420 ha d'espai marítim està protegit mitjançant aquestes figures.

Les mesures de gestió que ha impulsat el Govern de les Illes Balears són la vigilància per mar i terra per controlar les activitats, la instal·lació de cartells informatius i el desenvolupament del seguiment científic i pesquer, consistent, particularment, en el seguiment de l'evolució de les poblacions i captures de peixos comercials, per verificar el desitjable "efecte reserva" que suposa l'increment del nombre d'individus i de les talles. Després d'anys de funcionament de les reserves, els resultats positius són significatius.