SISTRA

Plataforma de tramitació i notificació telemàtica

Referència del projecte: TSI-0500100-2009-116

Descripció funcional

La plataforma de tramitació i notificació telemàtica és una eina informàtica que permet la publicació de serveis telemàtics en la seu electrònica d'una administració, posant a disposició del ciutadà una assistent de tramitació que li permet  registrar de forma telemàtica una sol·licitud dirigida cap a qualsevol òrgan de l'administració. A més ofereix al ciutadà una zona personal on pot consultar en qualsevol moment l'estat dels seus expedients en curs així com configurar les seves dades personals i preferències de tramitació.

 

La plataforma facilita la implantació i desplegament de nous serveis telemàtics mitjançant un conjunt d'eines de disseny que permeten definir el circuit de tramitació corresponent. D'altra banda l'arquitectura modular de SISTRA facilita la integració amb sistemes externs, ja sigui aplicacions de gestió interna o altres sistemes de base necessaris per la tramitació: registre d'entrada i sortida, passarel·la de pagaments, sistemes d'autenticació, etc...


SistraAll.png

 

Versió: 2.3.3
Llicència: GPLv3
Tecnología:
J2EE
Base de dades: Oracle, PostgreSQL
Repositori:

_

 

Característiques principals

> Dissenyador de tràmits ( assistent de tramitació, formularis, documentació adjunta, pagament de taxes, etc...).

> Assistent de tramitació pel ciutadà amb ajudes en línea i facilitats de navegació.

> Possibilitat de pagament de taxes.

> Registre telemàtic de les sol·licituds rebudes.

> Zona personal per fer el seguiment dels expedients en curs.

> Safata telemàtica d'entrada pels gestor dels tràmits.

> Notificacions telemàtiques a la zona personal i avisos per correu electrònic i SMS.

> Repositori de documents digitals de tota la documentació aportada pel ciutadà.

> Sistema de plugins de connexió amb sistemes externs: registre d'entrada i sortida, custòdia de documents, plataforma de missatgeria mòbil, etc...

> Suport per a l'autenticació i signatura de documents a través de certificats digitals.

> Gestor d'incidències per resoldre problemes durant el procés de tramitació.

   Esquema general de la plataforma

   

  Esquema general plataforma_CA2.jpg

     Captures de pantalla

   

  formsback_small.png
  sistraback_small.png
  Dissenyador de formularis
  Dissenyador de tràmits
  sistrafront_small.png
  bantelfront_small.png
  Assistent de tramitació Safata telemàtica d'entrada

   


  Versions. Funcionalitats incorporades per versions.

  Versió

  Funcionalitat

  Descripció de la funcionalitat

  SISTRA v1.1.0

  Zona personal delegada.

  S'habilita l'accés en mode delegat. Per dur a terme aquest accés, l'usuari ha d'haver estat donat d'alta com a delegat pel representant de l'organisme.

  S'inclou la tramitació en mode delegat. D'aquesta manera, un usuari que figuri en el sistema com delegat d'un organisme, tindrà la possibilitat de tramitar en nom propi o en el del seu organisme.

   

  Plugin de gestor documental.

   

  S'incorpora un nou plugin que permet la integració amb un gestor documental extern a SISTRA.

   

  Justificant de registre de sortida.

   

  S'incorpora la possibilitat de consultar des de la Zona Personal del ciutadà el justificant de registre de sortida al mostrar una notificació.

   

  Versió

  Funcionalitat

  Descripció de la funcionalitat

  SISTRA v1.1.4

  Cercador en Zona Personal.

  Incorporació d'un cercador en el apartat Tràmits enviats de Zona Personal que permet a l'usuari realitzar cerques mitjançat una cadena de cerca.

  Les principals característiques del cercador són:

  • - La cerca filtra els expedients / tràmits que contenguin la cadena de cerca.

  • - En el cas d'expedients apareixeran en els que els seus elements (tràmit, comunicació o notificació) contenguin la cadena de cerca.

  • - No es permeten cerques encadenades, és a dir, una nova cerca substituirà a l'anterior.

  • - No es cerca per defecte en el contingut dels formularis associats a un tràmit. Per realitzar aquest tipus de cerques, prèviament s'haurà d'haver definit els camps desitjats en el formulari com índexs de cerca.

   

  Versió

  Funcionalitat

  Descripció de la funcionalitat

  SISTRA v1.1.5

  Justificant de tramitació unificat.

  Es possibilita afegir un justificant genèric generat per la plataforma a la configuració del tràmit. Aquest justificant tindrà els camps dels formularis existents del tràmit.

   

  Verificació d'enviament de correus electrònics i sms.

   

  S'incorpora la possibilitat de verificar que s'han realitzat els enviaments de sms i correus electrònics associats a la plataforma. Aquesta funcionalitat de verificació s'ha implementar a través dels plugins corresponents.

   

  Exportació a csv de documents docx que implementen formularis.

   

  Aquesta funcionalitat permet exportar el contingut de documents docx que s'hagin definits com formularis word amb un determinat format.

  Aquesta millora permet la definició de tràmits simples que incorporin un document word amb formulari i la posterior exportació a csv de les dades introduïdes pel ciutadà.

   

  Control d'entrega de notificacions.

   

  S'afegeix el control d'entrega de les notificacions generades. Aquest control és opcional i configurable a nivell de fitxer de propietats de la plataforma.

  El termini d'entrega es fixa en 10 dies naturals, tal com estableix el decret 113/2010.

  En cas d'estar habilitada, aquesta funcionalitat requerirà de la definició d'un fitxer de propietats que inclogui el calendari de dies festius de l'any en curs.

   

  Alta de ciutadà en mòdul manual de gestió d'expedients.

   

  Millores en la passarel·la de pagament ATIB

   

  S'incorpora la possibilitat de donar d'alta un ciutadà en el procés de creació d'un expedient des del mòdul manual de gestió d'expedients de BANTELFRONT.

   

  Passarel·la de pagaments ATIB: integració amb nous Web Services i nou esquema de navegació (pagament amb targeta i redirecció directa al banc). 

   

  Versió

  Funcionalitat

  Descripció de la funcionalitat

  SISTRA v1.1.6

  Reenfocament de la lògica SISTRA de tràmit a procediment.

  Canvi de la lògica SISTRA de tràmit a procediment. Aquest canvi possibilita l'existència de diversos tràmits baix un sol procediment, i l'existència de tràmits genèrics que podran ser utilitzats per diverses integracions amb BackOffices.

  S'afegeix en la Safata Telemàtica la figura del procediment i els permisos de gestió per ser indicats a nivell de procediment.

   

  Període de caducitat d'avís d'entrades.

   

  S'estableix un període de caducitat d'avís d'entrades associades a un procediment de forma que les entrades que no es puguin processar, per la integració amb BackOffices, no estiguin avisant de forma indefinida.

   

  Apartat d'Alertes de tramitació de Zona Personal configurable.

   

  S'afegeix la propietat a nivell de fitxers de configuració SISTRA per poder habilitar / deshabilitar l'apartat “Alertes de tramitació” de la Zona Personal.

   

  Millores en el mòdul manual de gestió d'expedients.

   

  S'introdueixen millores relatives als estats d'una notificació (acceptada, rebutjada, rebutjada amb error a l'avís i pendent + dies de termini).

  Permetre esborrar un expedient sempre que no tingui associat comunicacions o notificacions.

   

  Versió

  Funcionalitat

  Descripció de la funcionalitat

  SISTRA v2.0.0

  Emmagatzematge de fitxers del REDOSE a filesystem.

  S'afegeix la funcionalitat que permet configurar SISTRA per el magatzematge dels fitxers insertats en REDOSE al disc.

   

  Versió

  Funcionalitat

  Descripció de la funcionalitat

  SISTRA v2.1.0

  Justificant de tramitació més configurable.

  S'inclou la possibilitat d'ocultar NIF i/o nom del ciutadà responsable de la tramitació, així com de la clau de tramitació pel cas de sol·licituds sense autenticació.

   

  Notificacions i comunicacions accessibles mitjançant clau d'accés.

   

  Es possibilita l'accés a notificacions i comunicacions mitjançant una clau d'accés que serà facilitada a l'usuari mitjançant un correu electrònic.

  S'inclou l'opció de firmar el justificant de recepció de la notificació mitjançant clau d'accés.

   

  Inclusió en l'avís a gestors d'informació sobre notificacions.

   

  S'enriqueixen els avisos a gestors amb informació relativa a notificacions generades.

   

  Correu electrònic de monitorització d'estat de les entrades.

   

  S'introdueix un correu electrònic de monitorització a gestors que facilita informació sobre l'estat de les entrades dels procediments del gestor.

   

  Visualització com PDF del justificant de recepció / rebuig de les notificacions.

   

  S'incorpora formatejador per assentament registral que possibilita la visualització com PDF del justificant de recepció / rebuig de les notificacions.

   

  Versió

  Funcionalitat

  Descripció de la funcionalitat

  SISTRA v2.2.0

  Definició de fonts de dades mantingudes per gestors.

  Funcionalitat que permet definir fonts de dades explotables des de domini, que seran mantingudes pels gestors des de Bantelfront.

   

  Possibilitat de firmar annexes prèviament convertits a PDF.

   

  Possibilitat de signar annexos que prèviament han estat convertits a PDF. Els fitxers susceptibles de ser convertits a PDF són odt, doc i docx.

   

  Incrustació de barcode verificador a documents que es converteixen a PDF.

   

  S'incrusta el barcode verificador a tots aquells documents annexos que s'hagin marcat per a conversió a PDF.

   

  Visualització de firmes de documents associats a una entrada telemàtica.

   

  S'inclou la visualització de les signatures dels documents associats a una entrada telemàtica des del detall de la mateixa a Bantelfront.

   

  Obtenció d'URL de consulta d'un document en custòdia.

   

  S'afegeix funció al plugin de custòdia per obtenir la URL de consulta d'un document. Implicarà implementar aquesta funció en el plugin de custòdia de l'organisme.

   

  Versió

  Funcionalitat

  Descripció de la funcionalitat

  SISTRA v2.2.2

   

   

  Versió

  SISTRA v2.2.5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Versió

  SISTRA v2.2.7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Versió

  SISTRA v2.3.0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Versió

  SISTRA v2.3.1

   

   

   

   

   

  Versió

  SISTRA v2.3.2

   

   

   

   

   

   

   

  Versió

  SISTRA v2.3.3

   

  Plugin de pagament mitjançant TPV de La Caixa

   

  Funcionalitat

  Purgat de fitxers amb emmagatzematge extern.

   

  BANTELFRONT: Cercador amb filtre de dates.

   

  BANTELFRONT - Mòdul Gestió d'Expedients: Paginació flexible en el cercador d'expedients.

   

  Funcionalitat

  Generació d'alertes de tramitació (email / SMS).

   

   

  SISTRABACK/SISTRAFRONT:

  Registre automàtic de sol·licituds.

   

  HELPDESK: Incorporació de filtre NIF de cerca de preregistres.

   

  Funcionalitat

  FORMS++: Redisseny de frontal.

   

   

   

   

   

   

  SISTRAFRONT: Adequació d'estils a

  la FORMS++.

   

  SISTRABACK - Pagament ATIB / La Caixa: timeout en pagament de taxes.

   

  SISTRABACK / BANTELBACK: SOAP Action configurable a les cridades a integradors.

   

  Funcionalitat

  FORMS++: Nou control Captcha en FORMS.

   

  API WS Zonaper: Nou mètode per a consultar estat de pagament i tràmits.

   

  Funcionalitat

  REDOSE: Creació d'un procés de migració de documents REDOSE

  entre ubicacions.

   

   

  Mòduls BACKOFFICE: Incorporació

  del número de versió.

   

  Funcionalitat

  FORMS++: Incorporació de millores.

   

   

  S'incorpora a SISTRA el plugin de pagament amb TPV de La Caixa. Es possibilita l'elecció del plugin de pagaments a utilitzar a nivell de tràmit.

   

  Descripció de la funcionalitat

  Es corregeix bug que impedia el purgat de fitxers a configuracions amb emmagatzematge extern.

   

   

  S'inclou al cercador de sol·licituts de la Safata Telemàtica un filtre de dates del tipus des de/fins.

   

   

  S'inclou paginació flexible i nombre total d'elementos al cercador d'expedients del Mòdul manual de Gestió d'Expedients.

   

   

   

  Descripció de la funcionalitat

  S'inclou funcionalitat de generació d'alertes de tramitació (email / sms) en els següents casos de tramitació:

  - Sol·licituts amb pagament realitzat que no han estat registrades.

  - Sol·licituts de preregistr que no han estat confirmades.

   

  S'inclou a nivell de versió de tràmit la possibilitat de configurar el registre automàtic, de manera que en arribar al pas registrar es dispara automàticament el procés de registre.

   

  S'afegeix al mòdul de Helpdesk de SISTRA un nou filtre NIF per a la cerca de sol·licituts de preregistre.

   

   

  Descripció de la funcionalitat

  Redisseny complet del frontal FORMS, disponible como nova versió del mateix.

   

  Creació de nou component Secció per a la divisió de les pantalles en diferents apartats.

   

  Incorporació de nova propietat Tipus Text per al control dels camps de text. D'aquesta manera es poden crear camps tipus data, número, import, etc.

   

  Adequació dels estils de SISTRA per homogeneïtzar-ho respecte als canvis de disseny incorporats a la millora del frontal FORMS (botonada, etc.).

   

  Possibilitat d'incorporar un timeout al pagament de taxes mitjançant script de pagament de SISTRABACK.

   

   

  S'incorpora l'opció d'afegir un SOAP Action configurable a les cridades als integradors. Això és configurable tant a nivell de dominis com d'avís d'entrades.

   

   

  Descripció de la funcionalitat

  Creació d'un nou control Captcha per a la seva incorporació als formularis elaborats amb la nova versió de FORMS.

   

   

  Modificació del API Webservice de Zonaper per a la seva incorporació d'un nou mètode que permet la consulta de l'estat tant de pagament com de tràmits.

   

  Descripció de la funcionalitat

  Creació d'un nou procés i assistent web per a la migració dels documents REDOSE entre diferents ubicacions, per exemple BBDD i file system.

   

  S'incorpora la possibilitat d'establir un límit en el purgat de documents.

   

  Incorporació al peu dels diferents mòduls back de la versió actual de SISTRA.

   

   

  Descripció de la funcionalitat

  Modificació del component etiqueta per a permetre introduir missatges d'informació, alerta i/o error.

   

  Modificació del component casella de selecció única per a permetre establir la orientació dels diferents valors (horitzontal o vertical).

   

  Incorporació en els camps de text de la possibilitat de configurar un placeholder. Únicament funcionarà en aquells navegadors que ho soportin.

   

  Modificació del component llista desplegada per a poder configurar la selecció d'un únic valor o de varis.

   

  Incorporació d'índex alfabètic configurable en les llistas desplegables, que simplifica la selecció de valors en llistes amb gran nombre de valors.

   

  La documentació tècnica i els fitxers d'instal·lació estan disponibles a la wiki.