REGWEB

Registre d'entrada i sortida

Descripció funcional

REGWEB és una aplicació per gestionar els registres presencials d'entrada i sortida d'un organisme. L'eina genera un número de registre i un segell amb les dades del registre (oficina, data i hora) que es pot imprimir sobre el document registrat. Tots els registres s'emmagatzemen en base de dades per a posteriors consultes. L'aplicació permet gestionar diferents oficines i assignar usuaris de registre a cada una d'elles. A més permet modificar registres efectuats així com generar oficis de remissió entre oficines. A partir de la versió 3.1 permet l'intercanvi d'assentaments registrals a través del Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR).


A nivell de serveis REGWEB ofereix un API de desenvolupament per a generar de forma automàtica registres d'entrada i sortida així com consulta de registres efectuats. Així mateix ofereix la possibilitat de programar accions a realitzar quan s'efectuen registres sobre determinades oficines.

RegwebAll.png


Versió: 3.1
Llicència: GPLv3
Tecnología:
J2EE
Base de dades: Oracle, PostgreSQL, ...
Repositori:

_

 

Característiques principals

> Compleix amb les condicions necessàries per a l'intercanvi de registres a través del Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR).

con las condiciones necesarias para el intercambio de registros a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR).

> Aplicació multi-entitat, permet mitjançant una única instal·lació gestionar múltiples entitats.

Integració amb el Directori Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3), per sincronitzar l'estructura orgànica de cada entitat.
Gestió de llibres de registre.
Gestió d'usuaris i permisos sobre els llibres de registre.
Gestió de catàleg de dades.
Registres d'entrada i sortida
d'acord amb el model de dades SICRES3.

Generació de números de registre.
Consultes i modificacions de registres entrada/sortida existents.
Registre d'entrada ràpid (reserva de número).
Generació d'Oficis de remissió interns i externs.
Generació de recepció i segell.
Traçabilitat dels Registres.
Històric de modificacions dels registres.
Gestió de interessats.
Enregistrament de repros (Plantilles) per a la creació ràpida de registres habituals.
Consultes LOPD per usuari, registre entrada / sortida.
Estadístiques i informes d'ús.
API de WebServices per generar registres telemàtics, mitjançant altres aplicacions.
Multiidioma, actualment Català i Castellà.

 

  Captures de pantalla

   

  editar_entidad
  listado_registros_entrada
  oficio_remision_detalle
  oficio_remision_listado
  registro_detalle
  Editar Entitat Llistat de registres d'entrada
  Detall Ofici de Remissió Llistat d'Oficis de remissió
  Editar Entitat
  registro_entrada
  registro_salida
  reserva_numero
  usuarios_entidad
   
  Registre d'entrada Registre de sortida Reserva de numero Usuaris de l'entitat