GenApp

Generador d'Aplicacions
 


Descripció funcional

GenApp és un generador d'aplicacions Java, el qual a partir d'una bbdd en postgresql o oracle, genera totes les capes d'una aplicació (java, j2ee i/o web): model, jpa, ejb, logica(ejb), web i webservices.

 


Principals característiques

 Caracteristiques:
> Incorpora un llenguatge d'alt nivell generat per realitzar consultes a bbdd de forma que l'aplicació es pot construir sense haver d'escriure ni una línia de codi SQL. D'aquí que qualsevol canvi produeixi errors de compilació i no d'execució com passava amb el codi SQL.
> Gestiona traduccions en múltiples idiomes
> Gestiona la pujada de fitxers
> EJBs (lògica) extensibles
> Llistats i formularis Webs extendibles i totalment configurables

El projecte es composa de tres subprojectes:
> genapp-core: classes base i utilitats genèriques (classes del llenguatge de consultes a BBDD, classes d'excepcions de WebServices, ...)
> genapp-web: classes base i d'utilitat per entorn Web (emprant Spring)
> genapp-gen: generador de les diferent capes del projecte abans descrita i generador de sql a partir d'hibernate.

_


Versió: 1.0.0
Llicència: GPLv3 & EUPL
Tecnologia:
J2EE
Base de dades: Oracle / PostgreSQL
Repositori: _

 

Aplicacions que empren GenApp


Comentar que le projecte PortaFIB està construit a partir del GenApp: les característiques més destacables són que no inclou ni una línia de codi SQL per a la realització de consultes a BBDD i només 12 de les 67 pantalles web de PortaFIB estan construides (la resta empra les generades per GenApp).

Altres projectes com Registre 3 i Dir3CAIB no generen el codi font amb GenApp però si que empren les utilitats que ofereix GenApp (Excepcions, Excepcions WS, Generador SQL, ...)

 

 

Captures de pantalla

_
_
Formulari Web Generat Llistat Web Generat
_
_
Aplicació GenApp: Menú principal Aplicació GenApp: Edició de les propietats d'una taula