ROLSAC

Gestor de continguts administratius

Descripció funcional

ROLSAC és un gestor de continguts d'informació administrativa. Està pensat per a que personal no tècnic pugui administrar la informació que una administració publica a la seva seu electrònica.  L'eina permet definir diferents perfils d'usuari (editor, supervisor i administrador) i assignar-los a unitats administratives concretes a les quals tindran accés.  L'eina també funciona com a agregador de continguts d'altres administracions, configurant-se com un gestor multiadministratiu.


Per tal motiu, defineix un conjunt de punts de connexió amb gestors de continguts externs que permeten intercanviar la informació administrativa entre sistemes diferents. En aquest sentit, ROLSAC està integrat amb el portal de la finestreta única de la directiva de serveis (EUGO) de forma tal que tots els tràmits introduïts al gestor que són afectats per la directiva de serveis europea es transmeten de forma automàtica al portal EUGO.

RolsacAll.png


Versió: 1.6.0
Llicència: GPLv3
Tecnología:
J2EE
Base de dades: Oracle
Repositori:

_

 

Característiques principals

> Gestió d'informació administrativa: organigrama, procediments administratius, normativa, fitxes informatives i personal.

> Segmentació de continguts per família, matèries, fets vitals, públic objectiu, etc...

> Suport de contingut multiadministratiu.

> Facilitat d'integració amb gestors de continguts externs.

> Integració amb el portal EUGO.

> Indexació de continguts mitjançant Lucene.

> Possibilitat d'integració amb plataformes de traducció automàtica de continguts.

> Suport multiidioma.

> Estadístiques d'ús i auditories accés.

 

  Esquema general dels gestors de continguts

  Aquest esquema enumera tots els components que generen els continguts mostrats per la web corporativa i pot servir per posar en context la ubicació de l'eina ROLSAC en el conjunt de mòduls disponibles.

  Portal Web_rolsac.png


  Captures de pantalla

   

  rolsac_1p.png
  rolsac_2p.png
  Gestió de procediments administratius Organigrama de l'administració

   

  Versions. Funcionalitats incorporades per versions.

  Versió

  Funcionalitat

  Descripció de la funcionalitat

  ROLSAC 1.7.1

  Millores API-Rest, SIA

  Millores:
  - Afegir funcionalitats a l'API-Rest (mid: #443)
  - Enviament de procediments interns a SIA (mid: #431)

  Correció d'errors

  Correcció d'errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug eliminar directament les fitxes si aquestes tenen documents relacionats (mid: #441)
  - Bug eliminació d'unitats orgàniques malgrat que surti un missatge d'avís indicant que s'ha eliminat (mid: #440)

  ROLSAC 1.7.0

  Noves funcionalitats

  Funcionalitats:
  - Restricció alta/edició de normativa per usuari (mid: #437)
         - Incorporació API-Rest (mid: #426)

  Millores catàleg serveis

  Millores:
  - Normalització canals de presentació dels tràmits i serveis (mid: #432)

  Correció d'errors

  Correcció d'errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug camps obligatoris i mal funcionament dels canals de presentació (mid: #438)

  ROLSAC 1.6.2

  Correció d'errors

  Correcció d'errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug integració de procediments amb serveis SIA (mid: #436)
  ROLSAC 1.6.1 Millores catàleg serveis, llibreries Millores:
  - Gestió de catàlegs de serveis administratius (mid: #407)
  - Versionat de llibreries sac-api-client i solr-api (mid: #403)
  Correció d'errors Correcció d'errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug indexació de normatives (mid: #434)
  - Bug a l'hora d'eliminar la UA d'un usuari gestor (mid: #433)
  - Bug amb el tractament del caràcter % (mid: #428)
  ROLSAC 1.6.0 Millores normativa
  Millores:
  - Millores en la gestió de normativa (mid: #406)
  - Adaptacions addicionals canvis gestió de normativa (mid: #427)
  Correcció d'errors Correcció d'errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug eliminació de models de sol·licitud en els tràmits (mid: #429)
  - Bug guardar procediment amb molts de documents (mid: #430)
  - Controlar la interpretació del codi HTML en el títol de procediment (mid: #425)
  ROLSAC 1.5.8 Millores documentació, SIA
  Millores:
  - Actualització de documentació: Integració SIA (mid: #424)
  - Actualització documentació: Guia Ràpida d'Intal·lació ROLSAC (mid: #419)
  - Marcat de procediments pendents d'enviament a SIA (mid: #414)
  Correcció d'errors Correcció d'errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug API tractament caràcter especial (mid: #423)
  - Revisar els scripts de creació d'esquema de BBDD (mid: #422)
  - Bug noms d'arxius massa grans (mid: #421)
  - Bug alta personal (mid: #416)
  ROLSAC 1.5.7 Millora traductor automàtic
  Adaptacions nou servidor traductor automàtic (mid: #415)
  Correcció d'errors Correcció d'errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug actualització pendents SIA (mid: #418)
  - Bug traspàs de normativa (mid: #417)
  ROLSAC 1.5.6 Millores/Bugs
  Millores:
  - Adequació del nom del producte als estàndards CAIB (mid: #412)
  - Ordenació dels resultats de cerca en el cercador de personal (mid: #410)
  - Bug exportació procediments després de l'ordenació de resultats (mid: #409)

  - Millora pantalla d'enviament pendents a SIA (mid: #399)
  Correcció d'errors Bug neteja del camp UA competent per resoldre (mid: #411)
  ROLSAC 1.5.5 Millores cerca fitxer, JBOSS Millores:
  - Utilitat exportació resultats de cerca a fitxer (mid: #401)
  - Migració de l'apliació a Jboss 5.2 EAP (mid: #388)
  Correcció d'errors Correcció d'errors detectats en el nou backoffice:
  - Problemes desplegament ROLSAC (mid: #408)
  - Bug manteniment d'edificis del menú Administració (mid: #405)
  - Bug ordenació documents relacionats amb procediments (mid: #396)
  ROLSAC 1.5.4 Millores API,SIA Millores:
  - Modificar dades de contacte telefònic pàgina de Personal (mid: #402)
  - Gestionar la multientitat del procés d'integració amb SIA (mid: #394)

  - Control de la qualitat de les dates en els tràmits (mid: #391)
  - Canvis pestanya cercador de procediments (mid: #381)
  - Integració automàtica inventari procediments CAIB - SIA (mid: #377)
  - Canviar la forma de validació dels schemas XML en l'API de ROLSAC (mid: #348)
  Correcció d'errors Correcció d'errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug camps SIA en la pantalla de procediment administratiu (mid: #404)
  - Bug presentació pantalla de procediments administratius (mid: #400)
  - Bug cercador pantalla Unitats Administratives - Mòdul Seccions (mid: #398)

  - Control integritat UAs i procediments administratius (mid: #395)
  ROLSAC 1.5.3 Correcció d'errors Bug amb l'ordenació de fitxes Informatives (mid: #397)
  ROLSAC 1.5.2 Millora Fitxes Informatives Millora secció multimèdia en Fitxes Informatives (mid: #382)
  ROLSAC 1.5.0 Millores API Millores:
  - Adaptació client API-ROLSAC 1.5 (mid: #393)
  - Modificar disseny classe ArxiuServelt de l'API-ROSLAC (mid: #389)
  - Independitzar URL endpoint WS del client sac-api-client.jar (mid: #380)
  Correcció d'errors Correcció d'errors detectats en el nou backoffice:
  - Errada en la informació de versionat (mid: #392)
  - Recuperació col·leccions de tràmits amb elements nuls (mid: #386)
  ROLSAC 1.4.2 Millora SOLR Anàlisi SOLR per a la indexació i cerca de continguts (mid: #341)
  ROLSAC 1.4.1 Millores/Bugs API SOLR Millores:
  - Implantació de SOLR per a la indexació i cerca de continguts (mid: #345)
  - Canvi mòdul estadístiques d'accés (mid: #372)
  Correcció d'errors Correcció d'errors detectats en el nou backoffice:
  - Depuració log del servidor - Bug API IdiomaCriteria (mid: #367)
  - Problemes amb el llançament de la indexació manual de pendents (mid: #387)
  ROLSAC 1.4.0 Millores/Bugs API
  Millores:
  - Implementació de la indexació de continguts ROLSAC amb SOLR (mid: #346)
  - Canviar informació de versionat ROLSAC 1.4 (mid: #378)
  Correcció d'errors Correcció d'errors detectats en el nou backoffice:
  - Error traductor automàtic (mid: #379)
  - Bug elements multimèdia pantalla Edificis (mid: #383)
  - Problema traspàs de normativa de l'BOIB, després d'eliminar "00librerias.ear" (mid: #384)

  - Problema en eliminar alguna relació fitxa-ua en una fitxa, en carregar la fitxa (mid: #385)
  ROLSAC 1.3.2 Millores/Bugs API Millores i correccions d'errors:
  - Control obligatorietat tipus de norma (mid: #376)
  - Canvis per al bolcat inical de dades ROLSAC-SIA (mid: #366)
  Correcció d'errors Correcció d'errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug ordenació seccions depenents (mid: #375)
  - Problema de refresc del camp "Dades de contacte Servei o Secció responsable" en la gestió dels procediments (mid: #374)

  - Si el navegador de l'usuari no configurats el català i castellà dóna un error (mid: #373)
  - Visualització clau primària pantalla procediments administratius (mid: #371)
  - Bug comptador de documents relacionats amb el tràmit (mid: #369)
  - Manteniment d'espais territorials (mid: #329)
  ROLSAC 1.3.1 Millores/Bugs API
  Millores i correccions d'errors:
  - Canvi literals aplicació (mid: #370)
  - Mostrar la llista de les matèries ordenades alfabèticament en el backoffice (mid: #363)
  - Recuperar revisió git (mid: #362)
  - Canvis cercador de procediments (mid: #361)
  Correció d'errors Correcció d'errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug en producció, en alguns procediments no es pot descarregar els fitxers (mid: #368)
  - No apareix tota la relació de fitxes-seccions a la pantalla unitats administratives (mid: #364)
  ROLSAC 1.3.0 Millore fitxes informaties Utilitat de duplicació de fitxes informatives (mid: #330)
  Millores Perfil Gestor Control de seccions per Perfil Gestor (mid: #331)
  Millores pantalla tràmits Romandre en pantalla de tràmit al guardar (mid: #358)
  ROLSAC 1.2.5 Correcció d'errors

  Millores i correccions d'errors en l'API de consulta:
  - Errada al cercar procediments administratius amb el rol RSC_OPER  (mid:589)

  - Desempaquetat seyconsession-common.jar per evitar conflicte amb les llibreries de JBoss3.2.8caib17

  - Pèrdua de CV en la pantalla de Unitat Administrativa (mid:590)

  Millora pantalla UAs

  Correcció d'errors detectats en el nou backoffice:
    - Afegir camp "Correu electrònic" a l'apartat responsable UA (mid:#344)

  ROLSAC 1.2.4 Millores/Bugs API

  Millores i correccions d'errors en l'API de consulta:
  - Bug filtre Actiu per Fitxes Informatives (mid: 504#c1943)
  - Optimització del mètode llistarDescendents() (mid: 504#c1921)
  - Afegir nou mètode getNumFitxes() al RolsacWS  (mid: 504#c1922)
  - Bug obtenir seccions filles (mid: 504#c1917)
  - Millora funcionalitats d'ordenació (mid: 504#c1915)
  - Millora funcionalitats ordenació relació Fitxes-UA-Secció (504#c1781)
  - Bug al obtenir el llistat de procediment (mid:504#c1893)
  -  Incorporar nou filtre per tipus de UA (mid: 504#c1882)
  -  Recuperar el Curriculum Vitae del responsable de cada UA (mid: 504#c1876)
  - Incorporació de nous test JUnit per ordenacions (mid: 504#c1875)
  - Bug precisió format data de caducitat i data publicació en fitxes i procediments (504#1945)
  - Afegir al projecte la documentació de l'API per integradors (mid: 231#c1850)
  - Reorganització dels fitxes wsdl. Eliminació de classes autogenerades del codi font del projecte (mid: 504)
  - Afegir filtre per Matèries i Fets Vitals als Criterias de Procediments i Fitxes Informatives (mid: 581)

  Correcció d'errors

  Correcció d'errors detectats en el nou backoffice:
  -  Bugs manteniment de seccions (mid:579, 577)
  - Bug relació normativa externa amb procediments (mid:576)
  - Bug missatges de seguretat per la previsualització de continguts mixtes http i https (mid: 574)
  - Bug activació/desactivació del traductor automàtic (mid: 575)
  - Estendre la cerca textual sobre fitxes informatives (mid: 555)
  - Bug idiomes documents annexes en fitxes/procediments/tramits (mid:556)
  - Bug navegació arbre de seccions (mid:580)
  - Bug accés (http o https) a l'API de GoogleMaps (mid:536)

  ROLSAC 1.2.3

  Optimització de l’obtenció de procediments

  Millora procés d’indexació manual de fitxes administratives

  Es permet parametritzar les fitxes a indexar indicant el nombre de mesos sobre els quals es vol fer la indexació.

  Es traspassa la transaccionalitat del mètode a nivell d’indexació de fitxa.

  Actualització funcionalitats de visualització de mapes

  Actualització a l’API de GoogleMaps v3.

  Dehabilitació de funcionalitats que es preveu reprogramar en la versió 1.3

  Dehabilitació de la indexació automàtica de continguts amb Lucene.

  Deshabilitació dels botons de traducció de documents.

  Deshabilitació del job de subscripció.

  Canvi del context de l’aplicació

  Es predetemina el backoffice nou com a backoffice per defecte en el context /rolsacback.

  Es renombra el backoffice antic i es deixa accessible temporalment en el context /sacbackold.

  S’eliminen el contexts /sacback i /sacback2.

  Correcció d’errors

  Correcció d’errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug visualització/duplicació de camps multiidioma (mid:550)
  - Bug control estat d’un procediment (mid:549)
  - Bug traspàs de normativa BOIB (mid:548)
  - Bug eliminació d’arxius desreferenciats de la bd (mid:514)
  - Bug time-outs idexació de continguts (mid:515)
  - Bug actualizació documents tràmit (mid:543)

  ROLSAC 1.2.2

  Optimitzacions de rendiment de l’aplicació

  Millores en el desat d’Unitats Administratives, Tràmits, Procediments, Normatives, Agrupacions de matèries i Fets Vitals.

  Millores en els llistats de fitxes, procediment i normatives.

  Correcció d’errors

  Correcció d’errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug tractament camps blobs i clob (mid:519)
  - Bug IE gestió de matèries en fitxes informatives (mid:517)
  - Bug relació Fitxa-Secció-UA (mid:518)
  - Bug cerca de normatives (mid:508)
  - Bug ordenació fitxes-secció (mid:512)
  - Bug upload de fitxers multiidioma (mid:514)
  - Bug creació de procediments (mid:501)

  ROLSAC 1.2.1

  Millora funcionalitats API consulta 1.1

  Es completa la API per recuperar continguts a través de diferents criteris de cerca.

  Model de documentació comú

  Nou manteniment per emmagatzemar documents comuns associats a tots els tràmits.

  Correcció d’errors

  Correcció d’errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug Manteniment UAs (mid:476)
  - Bug Bloc d’Administració (mid:480)
  - Bug Cercador de Normatives (mid:478)
  - Bug Mòdul Seccions í (mid:493)
  - Bug Modificació fets Vitals rol RSC_SUPER (mid:492)
  - Bug Bloc d’usuaris gestors (mid:481)

  ROLSAC 1.2

  Programació d’una nova API consulta versió 1.1

  S’implementa una nova versió de l’API de WebServices més completa i amb major funcionalitat

  Millora pantalla Unitat Administrativa

  Es permet seleccionar els edificis que depenen de la Unitat Orgànica de més alt nivell que tingui assignat l’usuari.
  S’implementa una utilitat de cerca d’Unitats Administratives.

  Control de navegació per UAs

  Controlar que en l’arbre de navegació per les UA només es permeti la navegacio per les UA a les quals l’usuari tingui accés.

  Millores tractament multiidioma/tractament de caràcters especials

  Es controlen els errors que provenen de les accions de “copy/paste” sobre camps HTML.

  Millores pop-up Unitats Administratives

  Es millora la visualització del pop-up d’Unitats Administratives associats als camps “òrgan tramitador” i “òrgan que resolutor”.

  Catalogació de Documentació Requerida

  S’incorpora un mòdul lateral per estandarditzar la informació requerida en els tràmits administratius. Aquests documents poden ser específics de cada document “Doc. Específica” o bé o formar part del catàleg comú “Doc. catàleg comú” compartit per diferents tràmits.

  S’afegeixen també les causes d’exempció d’aportació de documentació (“Document en poder de l’Administració”, “Document en el Catàleg de Simplificació Documental” o “Document de l’arxiu documental interadministratiu”).

  S’actualitza l’API 1.1 de consulta per servir aquesta informació.

  Millores URL de previsualització

  Es millora la previsualització de continguts a través del nou backoffice,a fi de que es puguin previsualitzar els continguts des de diferents frontals.

  Normalització d’informació Procediment/Tràmit

  Es traslladen a diferents camps dels procediment administratiu i es recol•loquen a nivell de tràmit i s’introdueixen els camps “Inici” i Tancament” del tràmit a fi de controlar la seva vigència.

  Per altra banda, es controla que tot procediment tingui un, i només un, tràmit d’inici abans de que es pugui publicar.

  Correcció d’errors

  Correcció d’errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug popup prganigrama (mid:468)
  - Bug currículum responsable UA (mid:469)
  - Bug cercador de fitxes (mid:483)
  - Bug afegir camp resultat en els procediments administratius (mid:473)
  - Bug path arbre de navegació d’UAs (mid:475)
  - Bugs adaptació als navegadors IE7 i IE8 (mid:474)
  - Bug creació proceduments (mid:472)
  - Bug currículum vitae (mid:144)

  ROLSAC 1.1.3

  Millora visualització pantalla de relació fitxa, unitat administrativa i secció

  Es redissenya la maquetació de la pantalla i s’utilitzen les abreviatures de les UA quan aquestes existeixen com a títols.

  Millora de la navegació des de la molla de pa

  Es millora la navegació i s’afegeix una utilitat per donar d’alta una UA en la molla de pa.

  Millora pantalla Unitat Administrativa

  Es permet seleccionar els edificis que depenen de la Unitat Orgànica de més alt nivell que tingui assignat l’usuari.
  S’implementa una utilitat de cerca d’Unitats Administratives.

  Millora barra utilitats camps html

  S’incorpora botó eliminar format.

  Correcció d’errors

  Correcció d’errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug Documents Adjunts Fitxes Informatives (mid:463)
  - Bug control error 500 arxiu inexistent (mid:464)
  - Bug gestió de fitxes i procediments (mid:454)
  - Bugs integració ROLSACPMA (mid:456, mid:457, mid:458, mid:462)
  - Bug traspàs camp data butlletí en el traspàs de normativa (mid:460)

  ROLSAC 1.1.2

  Control de la normativa traspassada

  Correcció d’errors

  Correcció d’errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug Paginació de resultats en cerques de fitxes informatives (mid:452)
  - Bug Encoding pàgines JSP (mid:448)
  - Bug Manteniment d’Edificis (mid:436)
  - Bug Actualització de seccions (mid:446)
  - Bug previsualització de Fitxes, Procediments i Normativa (mid:449)

  ROLSAC 1.1.1

  Incorporació traspàs de normativa des del EBOIB

  S’integra nova funcionalitat per traspassar la normativa autonòmica publicada en la nova plataforma EBOIB.

  Classificació de continguts per Públic Objectiu

  S’afegeix un nou mòdul lateral en la gestió de Fitxes i Procediments Administratius a fi de classificar el continguts gestionats per ROLSAC en funció del públic objectiu cap al qual van dirigits.

  Utilitats de mesura de la qualitat del codi

   

  Normalització dels scripts de base de dades. Adaptacions Oracle 10g

  Correcció d’errors

  Correcció d’errors detectats en el nou backoffice:
  - Bug Mòdul lateral Documents Informatius (mid:435)
  - Bug Mòdul relació Seccion-UA-Fitxa (mid:411)
  - Bug Quadre de Control (mid:405)
  - Bug Actualització de procediments (mid:418)
  - Bug Cercador de Normatives (mid:327)
  - Bug Selecció d’Edificis (mid:421)

  ROLSAC 1.1.0

  Redisseny del backoffice

  Implementació d’un nou backoffice per l’eina, més intuïtiu i de fàcil maneig per l’usuari final.

  Creació package d’utilitats

  Centralització de codi comú en un paquet d’utilitats a fi d’evitar la duplicació de codi i simplificar el codi generat.

  Integració API consulta 1.0

  S’integra primera versió de l’API WebServices de consulta, emprada i desenvolupada per l’Ajuntament de Santa Margalida.

  Correcció d’errors

  Correcció d’errors detectats en el nou backoffice:
  - Bugs Quadre de Control (mid:406, mid:337, mid:338)
  - Bugs Cercador de Normatives (mid:341, mid:342, mid:343)
  - Bugs Incorporació camps inexistents (mid:332, mid:260)
  - Bugs Correcció errades ortogràfiques (mid:270)
  - Bugs Mòduls laterals Fetes Vitals i Matèries (mid:378)

   

  La documentació tècnica i els fitxers d'instal·lació estan disponibles a la wiki.