Torna

Ordenació Laboral

Tornar al llistat de notícies

28/02/2017

Nova tramitació Associacions empresarials i sindicals

L’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques disposa que, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Per això, el Govern de les Illes Balears disposa d’una seu electrònica al web www.caib.es, on podeu presentar aquesta sol·licitud de manera telemàtica mitjançant el procediment anomenat Dipòsit d’estatuts d’associacions empresarials i sindicals.

Links d'interés: