Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius de les Illes Balears

 

NATURALESA

La Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius de les Illes Balears (CCCCIB) és un òrgan col·legiat i de composició tripartida adscrit a la Conselleria d'Economia i Competitivitat mitjançant la Direcció General de Treball i Salut Laboral que exerceix les seves competències amb indepèndencia i autonomia funcional plena.

FUNCIONS

La CCCCIB exerceix les funcions següents:

  1. FUNCIONS DECISÒRIES sobre la resolució de discrepàncies sorgides per manca d'acord en els procediments d'inaplicació de les condicions de treball previstes en el conveni col·lectiu aplicable en els supòsits recollits en l'article 82.3 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (Text refós aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995) - Vegeu l'apartat 'INAPLICACIÓ DE CONVENIS'.
  2. FUNCIONS CONSULTIVES en relació amb el plantejament i la determinació de l'àmbit funcional dels convenis col·lectius d'àmbit autonòmic i amb el procediment d'extensió d'un conveni col·lectiu que estableix l'article 92 de l'Estatut dels Treballadors.

NORMATIVA

INFORMACIÓ GENERAL D'INAPLICACIÓ DE CONVENIS

Informació general d'inaplicació de convenis_PDF

SOL·LICITUD

Sol·licitud_Word Sol·licitud_PDF

Preferentment, podeu presentar la sol·licitud mitjançant correu electrònic: ccccib@caib.es

L'apartat 'INFORMACIÓ GENERAL D'INAPLICACIÓ DE CONVENIS' i 'SOL·LICITUD' també es poden consultar a la seu electrònica:

Seu electrònica

INFORMACIÓ GENERAL DEL PROCEDIMENT DE CONSULTES

Procediment Funció Consultiva CCCCIB_PDF 

DECISIONS SOBRE INAPLICACIÓ DE CONVENIS I DICTÀMENS A CONSULTES

 Decisions sobre inaplicació de Convenis Col·lectius                     

2014
Exp. IC 2-2014 Decisió CCCCIB 3-11-2014 PDF

 

 Dictàmens a consultes sobre l'àmbit funcional de Convenis Col·lectius                   

2014 
Dictamen 1-2014 CCCIB 12-6-2014

PDF