Convenis col·lectius

Si s'ha de publicar al BOIB, es necessaria la versió catalana i castellana del text. En cas que només el presenteu amb un idioma, el Servei Lingüistic de la Conselleria en farà la traducció a l'altra llengua oficial, la qual cosa pot provocar un retràs important en la seva publicació.

La persona dessignada de forma expressa per la Comissió Negociadora

El format per a les publicacions al BOIB ha de ser: text de word, font Times New Roman 12, sense enumeracions mecàniques, sense cap tipus d’esquema, en el seu lloc, taules de word i sense imatges ni qualsevol altre tipus de dades ancorades.

Totes les edicions del Butlletí Oficial de les Illes Balears es publiquen amb les dues llengues oficials de les Illes Balears, català i castellà, és per això que tots els textos que s'hi insereixen han d'estar traduïts a totes dues llengües.

Treball de menors

Associacions

No, l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques disposa que, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Per això, el Govern de les Illes Balears disposa d’una seu electrònica al web www.caib.es, on podeu presentar aquesta sol·licitud de manera telemàtica mitjançant el procediment anomenat Dipòsit d’estatuts d’associacions empresarials i sindicals.

Comunicacions d'obertura

Si no us permet signar amb la signatura digital malgrat haver-ne triat l'opció addient o teniu algun altre tipus de dificultat tècnica emplenant el formulari o a l'hora de fer efectiva la signatura digital, cal que telefoneu a l'assistència tècnica 012, si telefonau des del territori balear o al 971 22 57 91 si ho feis de fora de les Illes Balears.

Disposau d'un termini de deu dies hàbils per registrar, a qualsevol registre del Govern Balear o de qualsevol altra administració pública que tengui conveni en aquest sentit, la Comunicació preregistrada, signada per la persona sol·licitant.

 

No, l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques disposa que, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Per això, el Govern de les Illes Balears disposa d’una seu electrònica al web www.caib.es, on podeu presentar aquesta sol·licitud de manera telemàtica mitjançant el procediment anomenat Dipòsit d’estatuts d’associacions empresarials i sindicals.

 

Podeu registrar les Comunicacions d'Oberturar preregistrades a qualsevol registre del Govern Balear o a qualsevol administració que tengui conveni en aquest sentit.

Una vegada registrada la Comunicació d'Obertura de Centre de Treball no pot ser modificada, però podeu sol·licitar el canvi d'alguna dada a la base de dades o l'anul·lació d'una comunicació després de fer-ne una altra de nova que la substitueixi.

No podeu sol·licitar el canvi de les dades següents:

* El nom de l'empresa

* El nom ni l'adreça del centre de treball

* La data d'inici de l'activitat

En qualsevol d'ambdues circumstàncies cal que ho exposeu en un escrit signat, on us heu d'identificar amb nom, cognoms, DNI i la vostra relació amb l'empresa i on hi constin les referències de registre, la data, i el nom i NIF de l'empresa objecte de modificació o anul·lació. Aquest escrit el podeu presentar al Registre o ens el podeu trametre a l'adreça electrònica ordenaciolaboral@caib.es

En el supòsit de modificar alguna dada, l'aplicació no permet emetre un nou document.

Si no heu validat el preregistre podeu fer una altra Comunicació, deu dies després del preregistre, si no l'heu registrada la Comunicació no té cap eficàcia.

Podeu fer la Comunicació d'Obertura de Centre de Treball amb la signatura electrònica o de manera anònima, en ambdós casos a sobre del web caib.es

* Si feis la Comunicació amb la signatura digital el procediment conclourà una vegada que us generi el document.

* Si optau per fer-la de manera anònima us generarà un document amb un preregistre, el qual, perquè sigui vàlid, teniu 10 dies hàbils per registrar a qualsevol registre del Govern Balear o a qualsevol administració que tengui conveni en aquest sentit. Cal que la persona que faci la presentació al registre sigui la persona sol•licitant i que el document estigui signat per ella.

Eleccions sindicals