Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Dipòsit d'estatuts d'associacions empresarials i sindicals

De conformitat amb la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, i la Llei 19/1977, d'1 d'abril, reguladora del dret d'associació sindical, aquest Registre té per objecte el dipòsit dels estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials, integrades per empresaris amb treballadors a càrrec seu, així com dels altres actes inclosos en el seu àmbit d'aplicació, gestionat per mitjans electrònics.

Queda exclòs de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret el dipòsit dels estatuts de les associacions professionals de treballadors autònoms, que es regeix per una legislació específica.

Codi SIA

208010

Persones destinatàries

Són subjectes legitimats per sol·licitar el dipòsit, en el cas de la constitució de sindicats i associacions empresarials, els seus promotors o la persona designada per aquests, i en la resta dels supòsits, la persona designada pels òrgans de govern de les organitzacions sindicals o empresarials.

Termini per a resoldre i notificar

Si es compleixen tots els requisits que estableixen les lleis esmentades i el present Reial decret, l'oficina pública competent ha de dictar una resolució que acordi el dipòsit i la publicitat d'aquest, en què ha de constar la data de dipòsit i el número de dipòsit assignat, en els terminis següents a comptar des del dia en què es presenti la sol·licitud o es reparin o resolguin els defectes advertits a l'apartat anterior:

a) Deu dies en el cas de les organitzacions sindicals.

b) Vint dies en el cas de les organitzacions empresarials.

Les organitzacions sindicals i empresarials adquireixen personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar un cop transcorreguts vint dies hàbils des del dipòsit dels seus estatuts pels promotors, excepte en el supòsit que preveu l'article 13.2, en què l'organització sindical o empresarial adquireix personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar un cop transcorreguts vint dies hàbils des que s'aporti la documentació que acrediti l'esmena dels defectes assenyalats al requeriment de l'oficina pública.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Tràmits

X

Constitució d'associacions empresarials i sindicals

Requisits

1. Per constituir un sindicat o una associació empresarial és necessari un nombre mínim de tres promotors.

2. Juntament amb la sol·licitud de dipòsit s'ha d'acompanyar la documentació següent:

a) L'acta fundacional, que ha de contenir:

1r Nom i cognoms dels promotors del sindicat o de l'associació empresarial, domicili i número d'identificació fiscal. En el cas de persones jurídiques, hi ha de constar el nom o la raó social al costat de les dades identificadores dels seus representants.

2n Denominació del sindicat o de l'associació empresarial, incloses les sigles o l'acrònim, si s'escau, que ha de coincidir amb la que figura al text dels estatuts.

3r Lloc i data d'aixecament de l'acta, que ha d'estar signada digitalment o bé en totes les seves pàgines pels promotors, o pels representants en cas de persones jurídiques.

4t Designació dels membres dels òrgans provisionals de govern que representen l'organització.

b) Els estatuts aprovats, que han d'estar signats digitalment o bé en totes les seves pàgines pels promotors, o pels representants en cas de persones jurídiques, i han de contenir almenys:

1r La denominació del sindicat o de l'associació empresarial, incloses les sigles o l'acrònim, si s'escau, que no pot coincidir ni induir a confusió amb una altra registrada legalment.

2n El domicili i l'àmbit territorial i funcional d'actuació del sindicat o de l'associació empresarial.

3r Els òrgans de representació, govern i administració i les seves normes de funcionament, així com el règim de provisió electiva dels seus càrrecs, que s'ha d'ajustar a principis democràtics.

4t Els requisits i procediments per a l'adquisició i pèrdua de la condició d'afiliat.

5è El règim de modificació dels estatuts, de fusió i de dissolució del sindicat o de l'associació empresarial, així com, en aquest últim cas, la destinació del patrimoni de l'associació que no desvirtuï el caràcter no lucratiu de les organitzacions sindicals i empresarials.

6è El règim econòmic del sindicat o de l'associació empresarial que estableixi el caràcter, la procedència i la destinació dels seus recursos, així com els mitjans que permetin que els afiliats coneguin la seva situació econòmica.

7è La inclusió entre els fins tant dels sindicats com de les associacions empresarials dels pròpiament laborals que els identifiquen; són mitjans típics d'acció, entre d'altres, la negociació col·lectiva laboral, el plantejament de conflictes col·lectius de treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes de les administracions públiques.

8è En el cas de les associacions empresarials, el sistema de constància dels associats en garantia d'aquests.

Així mateix, els estatuts poden contenir qualssevol altres disposicions i condicions lícites que els promotors considerin convenients, sempre que no s'oposin a les lleis ni contradiguin els principis configuradors del sindicat o de l'associació empresarial.

c) En el cas d'associacions empresarials, quan els promotors d'aquestes siguin representants d'una persona jurídica, han d'acreditar aquesta representació de conformitat amb el que preveuen els apartats b) i c) de l'article 18.

d) El document que reculli el consentiment dels subjectes previstos a l'apartat 2 de l'article 4, en els termes establerts a l'apartat 4 del mateix article. En cas de no prestar el consentiment, han d'aportar la documentació acreditativa que figura a l'apartat esmentat.

Documentació a presentar

Termini màxim

a) Deu dies en el cas de les organitzacions sindicals.

b) Vint dies en el cas de les organitzacions empresarials.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Ordenació laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

X

modificació d'estatuts d'associacions empresarials i sindicals

Requisits

Són objecte de dipòsit totes les modificacions dels estatuts de sindicats, associacions empresarials i federacions o confederacions constituïdes pels uns o les altres.

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud s'han de presentar els documents següents:

a) Acta de la reunió de l'assemblea general o de l'òrgan competent per a la modificació estatutària d'acord amb els estatuts de l'organització, o certificació d'aquesta estesa per la persona o els càrrecs amb facultat per atorgar-la de conformitat amb els estatuts, que reculli l'acord adoptat pel qual es modifiquen els estatuts i la relació d'articles modificats.

b) Text íntegre dels nous estatuts que continguin els articles modificats, signats digitalment o bé en totes les seves pàgines pels representants de l'organització, en què es faci constar, mitjançant l'oportuna diligència estesa al final del document, que han quedat redactats amb la inclusió de les modificacions acordades a l'assemblea general o, si s'escau, de conformitat amb el procediment establert als seus estatuts, així com, en tots dos casos, la data en què es va adoptar la modificació.

Termini màxim

a) Deu dies en el cas de les organitzacions sindicals.

b) Vint dies en el cas de les organitzacions empresarials.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Ordenació laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

Observacions

Sol•licitud de registro y depósito de las modificaciones de los estatutos de asociaciones empresariales y sindicales legalmente constituidas y registradas, necesario para que las modificaciones tenguin efectos jurídicos delante de terceros.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Treball i Salut Laboral
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional