Torna

Portal Consum

 

Denúncies de Consum

 
DENÚNCIA

S’ha d’entendre com a denúncia el supòsit en què un consumidor o usuari únicament pretén posar en coneixement de l’administració competent uns fets que entén que poden ser constitutius d’una infracció de la normativa vigent, sense perseguir cap efecte compensatori.

 
FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA DENÚNCIA

La denúncia es pot presentar davant la Direcció General de Consum de les maneres següents:

- Tràmit de denuncia de consum en línia

- Model de sol·licitud de denúncia autoemplenable IMPORTANT: Per presentar el model de sol·licitud de forma presencial cal consultar les condicions de cita prèvia.

 
Aquest document, un cop emplenat, es pot presentar davant la Direcció General de Consum per una de les vies següents:

- De forma telemàtica a través del Registre electrònic comú, que trobareu en l'enllaç següent: http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencio_telematica-86927/

- De forma presencial en una oficina de registre.
 
Atesa la situació actual causada per la covid-19, algunes oficines romanen tancades i d’altres atenen amb cita prèvia web. Us recomanam que consulteu el directori actualitzat en l’enllaç següent: https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/l/oficines/

 Per tal de reservar dia i hora en les oficines en què es requereix cita prèvia per registrar-hi documents, es pot accedir al sistema a través de l’enllaç següent:
https://ac.fundaciobit.org/citaregistro/reservar-cita;lang=ct

Trobareu més informació sobre les oficines de registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en: https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/pagina_dinici-21357/?campa=yes

go.gif Més informació aquí

 
DADES NECESSÀRIES PER PRESENTAR UNA DENÚNCIA

Sigui quina sigui la forma de presentació de la denúncia, sigui mitjançant el model oficial de full de denúncia facilitat per l’empresa, sigui mitjançant un model d’instància de denúncia o un escrit personal adreçat als nostres serveis, sempre s’han de proporcionar les dades següents:

  • Dades personals del denunciant: nom, llinatges, número de DNI/CIF/passaport o targeta de residència, domicili, telèfon de contacte i, si n’és el cas, número de fax o adreça electrònica.
  • Dades de l’empresa denunciada: nom o denominació social, NIF, domicili, telèfon i, si n’és el cas, número de fax o adreça electrònica.
  • Descripció del motiu de la denúncia: circumstàncies que han motivat que el ciutadà presenti una denúncia en matèria de consum, detallades de manera clara i concisa.
  • Documentació adjunta: tots els mitjans de prova dels fets descrits dels quals es disposi, com ara contractes, factures, pressuposts, rebuts, comprovants, certificats de garantia, fullets descriptius o de publicitat, mostres, fotografies o altres mitjans de reproducció en relació amb la denúncia.   

    
TRAMITACIÓ DE LES DENÚNCIES

  • En el supòsit que el full de denúncia no s’hagi emplenat correctament o hi manqui alguna dada obligatòria, s’ha de requerir al denunciant que, en el termini de deu dies comptadors des de la recepció del requeriment, esmeni la falta o completi el full, amb l’advertència que, si no ho fa, es pot dictar una resolució en què se’l tengui per desistit de la denúncia.
  • L’Administració de consum durà a terme, d’ofici, les accions investigadores adients. Se n’exceptua el supòsit en què els fets denunciats no poden suposar una infracció en matèria de consum.