Preguntes freqüents

 


Reparacions

Quines són les garanties de les reparacions d'electrodomèstics?
Les garanties contemplades seran vàlides durant tres mesos, comptadors des del lliurament de l'ectrodomèstic al consumidor, i suposen la reparació totalment gratuïta de l'avaria, sempre que sigui la mateixa i no hagi estat manipulat per un tercer extern al SAT o pel propi consumidor o usuari: això compren el transport, desplaçament, mà d'obra, peces de recanvi i material, imposts inclosos

Fulls de reclamacions

Estan obligats tots els establiments comercials i/o professionals a tenir a l'abast del consumidor o usuari fulls de reclamacions?
El nou Decret 46/2009 obliga als empresaris i als treballadors autònoms, ja siguin professionals liberals o tècnics de tota mena, a tenir el full de reclamacions. El decret contempla la mateixa protecció als usuaris de fora del territori de les Illes Balears quan comprin productes o serveis d¿empreses illenques i, també, als consumidors de transaccions electròniques quan es relacionin contractualment amb empreses radicades a Balears (per exemple, agències de viatge i immobiliàries). Només s'exceptuen les activitats realitzades per les administracions a canvi d'una contraprestació de naturalesa tributària, com és el pagament de serveis a canvi d¿una taxa, ja que tenen la seva pròpia normativa per presentar queixes o altres iniciatives.

Béns de naturalesa duradora

En el cas de que un producte nou sigui defectuós, quins són els drets que tenc i a qui he de reclamar?
La Lley de Garanties en la Venda de Béns de Consum fixa que si el producte és defectuós, o si no s¿ajusta a l¿etiquetat, oferta o publicitat, o si es deficientment instal.lat, el venedor respon durant un període de dos anys, i està obligat a reparar el bé o substituir-lo a elecció del consumidor.

En cas de producte nou que sigui defectuós, si el producte ha estat reparat, però no funciona correctament, quines són les alternatives que tinc?
Segons la normativa vigent, si una vegada realitzada la reparació i entregat el bé, aquest continua essent no conforme, el comprador pot exigir la substitució del bé o la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

Viatjar

En cas de retard en el lliurament de l'equipatge, tenc dret a una indemnització?
Sí, en aquest cas la determinació de l'import de la indemnització es realitza tenint en compte si el vol és nacional o internacional.

En cas de denegació a l'embarcament en un vol vàlidament contractat per causa de sobrecontractació de places (overbooking), tenc dret a una indemnització?
Els passatgers que es trobin en aquesta situació tenen dret a ser indemnitzats per la companyia aèria. L'import d'aquesta compensació vendrà determinada pel tipus de vol i les distàncies contractades. Per trobar més informació, consulti la els comunicats a la nostra web

Habitatge

En el cas de l'adquisició d'habitatge de nova construcció, qui ha de pagar les despeses de cancel•lació d'hipoteca contractada pel promotor/ constructor?
En el cas que l'adquirent de l'habitage de nova construcció vulgui contractar un préstec hipotecari pel seu compte i no fer-se càrrec d'aquells contractat pel venedor, el promotor/constructor haurà de cancel•lar el préstec anterior i assumir els pagaments derivats d'aquesta operació. En la pràctica es habitual la clàusula de contracte que imposa al comprador l'obligació de pagar aquestes despeses, aquest pacte es considera nul perquè es tracta d'una clàusula abusiva d'acord amb la legislació vigent en matèria de defensa dels consumidors.

En el cas de lloguer d'habitatge, quines són les despeses a càrrec del llogater?
Totes aquelles derivades de l'ús normal de l'habitatge: petites reparacions quotidianes i despeses susceptibles d'individualització: aigua, electricitat, gas, telèfon, etc.

Quin és l'import legal de la fiança exigida per l'arrendador d'un habitatge al llogater?
La Llei d'arrendaments urbans estableix expressament que l'import de la fiança serà l'equivalent a un mes de renda. No obstant, en cas de lloguer moblat se sol pactar una fiança de dos mesos de renda per tal de garantir la reposició de béns domèstics espenyats

Assegurances

En cas de problemes derivats de la prestació dels serveis d'assegurances, on puc dirigir la meva reclamació?
La fórmula adequada per reclamar en aquests casos és: en primer lloc dirigir-se al departament d'atenció al client o a la anomenada figura "defensor del client" pròpia de l'asseguradora a qui es reclama, una vegada feta aquesta passa la reclamació es presentarà davant els serveis de reclamacions de la Direcció General d'Assegurances. Informació Addicional

Etiquetatge

Com s'han d'indicar els preus en els establiments comercials?
Els establiments comercials están obligats a exhibir de forma clara els preus de venda al públic dels productes exposats per ser venuts. Aquests preus seran els preus finals a pagar pel consumidor, inclosos els impostos corresponents (IVA).

Es poden vendre aliments amb la data de consum preferent superada?
No, per motius de seguretat per a la salut, els productes amb la data de consum preferent superada han de ser retirats pel venedor del mercat

Es pot limitar el pagament del producte mitjançant targeta de crèdit, per exemple, no acceptar l'ús de targetes per imports inferiors a una quantitat determinada?
Si, es pot establir aquesta restricció, sempre que aquesta informació estigui a l'abast del consumidor, mitjantçant cartells anunciadors clarament visibles per al consumidor.

En quina llengua ha d'estar etiquetat qualsevol producte?
Segons les disposicions contemplades en el nostre Estatut dels consumidors i usuaris, l'etiquetatge dels productes ha de figurar, com a mínim, en alguna de les dues llengües oficials de les Illes Balears.

Serveis bancaris

En cas de problemes derivats de la prestació de serveis bancaris, on puc dirigir la meva reclamació?
La fórmula adequada per reclamar en aquests casos és: en primer lloc dirigir-se al departament d'atenció al client o a la anomenada figura "defensor del client" pròpia del banc a qui es reclama, una vegada feta aquesta passa, la reclamació es presentarà davant els serveis de reclamacions del Banco de España Informació Addicional