Torna

Portal Consum

 

Les associacions de consumidors

link3.gif Llista d'associacions

Són associacions de consumidors aquelles entitats sense finalitat de lucre que tenen com a objectiu principal de la seva activitat la defensa dels drets i interessos dels consumidors i usuaris. També tendran aquesta consideració aquelles que s'hagin constituït com a cooperatives, amb els objectius ja indicats.

La nostra Llei 7/2014, de 23 de juliol, reconeix les associacions com a via de representació i participació dels consumidors i usuaris, i es tasca dels poders públics fomentar i promoure el diàleg i la participació d'aquestes amb les organitzacions professionals i empresarials a través del Consell Balear de Consum.

Els drets de les associacions de consumidors i usuaris són els següents:

 • Estar presents en els òrgans col·legiats de participació, i en els consells de caràcter general i sectorial, per tal de participar activament en tots aquells assumptes d'interès per als consumidors i usuaris.
 • A promoure, en el marc de la legislació vigent, els procediments administratius per a la defensa dels consumidors i usuaris dins l'àmbit territorial de les Illes Balears, a més a més, el dret a personar-se en els procediments iniciats per terceres persones.
 • Participar en el Sistema Arbitral de Consum
 • Gaudir del benefici de justícia gratuïta d'acord amb les lleis que ho regulen.
 • Accedir a les ajudes i subvencions que concedeixen les administracions públiques per dur a terme les tasques pròpies de la seva activitat.
 • Accedir als beneficis establerts en la legislació específica, sobre el voluntariat.
 • Exigir la rectificació pública de les comunicacions i informacions publicitàries enganyoses o il·lícites; i en aquests casos exercir el corresponent dret de rèplica.
 • Col·laborar amb l'Administració i concertar les actuacions d'interès comú, orientades a la consecució d'aquells fins que són d'interès general.

En la nostra Llei 7/2014, de 23 de juliol, es regula específicament el dret a l'audiència en consulta que haurà de ser preceptiu, en el cas de noves reglamentacions i disposicions administratives de caràcter general que afectin directament els consumidors i usuaris. Així mateix, aquest dret s'aplica als casos següents:

 • Procediment d'aprovació de preus i tarifes de serveis que estiguin legalment sotmesos al control previ de les administracions públiques de les Illes Balears.
 • Procediment d'aprovació de les condicions generals de contractació d'empreses que donin serveis públics en regim de monopoli.
 • Altres casos establerts per llei.

Quines són les tasques que desenvolupen les associacions de consumidors i usuaris dins de l'àmbit de les Illes Balears?

Des de la feina fonamental d'assessorament directa i representació als consumidors i usuaris fins a l'emissió d'opinions i informes damunt diferents temes que porten llum sobre punts obscurs d'aquesta extensa matèria, passant per la defensa jurídica dels consumidors davant qualsevol institució, labors de formació i foment de l'associacionisme, elaboració de guies i d'altres tipus de publicacions, etc. Tot això suposa una millora de la informació i educació dels consumidors i usuaris, la qual cosa els permetrà ser més conscients de les eleccions que han de fer a l'hora de consumir i quins són els seus drets a l'hora de reclamar.

link3.gif Llista d'associacions