Formació Professionals Consum

 

La formació del personal de les administracions públiques de consum (administracions autonòmica, locals i estatal) incideix en en la planificació per modificar o desenvolupar el coneixement i en les tècniques i  es aptituds de l’empleat públic, amb l’objecte d’aconseguir que millori el servei que presta l’Administració als ciutadans, perquè sigui més eficaç i eficient i, en particular, perquè aquests atributs es reflecteixin en el servei que ofereixen als consumidors els organismes públics amb competència en matèria de consum.

 

 ESDEVENIMENTS

La protecció del consumidor en els sectors estratègics
Acció formativa inclosa en el PFCI 2023 (Pla de Formació Contínua Interadministratiu de 2023)
Data: 21 de novembre de 2023, de 08.55 h a 15.35 h
Destinataris: Professionals de les administracions de l’Estat, autonòmica i local competents en consum.

 descarga-pdf.gifPrograma

 
DOCUMENTACIÓ

 descarga-pdf.gifConvocatòria del curs

 descarga-pdf.gifSol·licitud d'assitència al curs

 

PRESENTACIONS

  Anàlisi de la normativa aplicable als subministraments d'energía

  Legislación general de la defensa de los consumidores y usuarios aplicada a los sectores estratégicos

  Análisis de la nueva Ley de Telecomunicaciones

  La protección de los usuarios de las telecomunicaciones

  La resolució de les reclamacions en l'àmbit del sector energètic

  Mercat elèctric, factura i bo social

La protecció del consumidor en la compra i el lloguer d'habitatge
Acció formativa inclosa en el PFCI 2023 (Pla de Formació Contínua Interadministratiu de 2023)
Data: 27 d'octubre de 2023, de 08.50 h a 15.30 h
Destinataris: Professionals de les administracions de l’Estat, autonòmica i local competents en consum.

 descarga-pdf.gifPrograma

 
DOCUMENTACIÓ

 descarga-pdf.gifConvocatòria del curs

 descarga-pdf.gifSol·licitud d'assitència al curs

 

PRESENTACIONS

  Ponència: Responsabilitats i garanties davant els defectes de la construcció

  Ponència: La protecció de l'adquirent d'habitatges

Actualització normativa en matèria de consum
Acció formativa inclosa en el PFCI 2022 (Pla de Formació Contínua Interadministratiu de 2022)
Data: 30 de novembre de 2022, de 08.50 h a 15.30 h
Destinataris: Professionals de les administracions de l’Estat, autonòmica i local competents en consum.

 descarga-pdf.gifPrograma

 
DOCUMENTACIÓ


El Reial Decret Llei 7/2021, de 27 d'abril, de transposició de directives de la Unió Europea en la defensa dels consumidors. Nou règim de garanties: compravenda i subministrament de continguts i serveis digitals

 descarga-pdf.gifPresentació ponència: Nou règim de garanties dels bens de consum en el RDL 7/2021

 

Nou règim sancionador de consum

 descarga-pdf.gifPresentació ponència: Nou règim sancionador de consum RDL 24/2021, de 2 de novembre

 

Nous canals de comunicació a l'administració de consum

 descarga-pdf.gifPonència Nous canals de comunicació a l'Administració de consum

 descarga-pdf.gifPautes bàsiques de l'atenció presencial amb la ciutadania

 descarga-pdf.gifInformació sobre els mètodes d’identificació electrònica Cl@ve

 descarga-pdf.gifInstrucció 1/2020, del director general de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital per la qual s’estableixen pautes per adaptar els formularis, sol·licituds i altres escrits

 descarga-pdf.gifInstrucció 2/2022 del director general de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital per la qual s’estableixen pautes per a la presentació de sol·licituds d’inici i de documentació en altres tràmits del procediment

 descarga-pdf.gifInclusió dels tràmits telemàtics d'inici, instrucció i finalització en els procediments administratius publicats a la Seu electrònica de la CAIB

 descarga-pdf.gifTràmits telemàtics plantilla SISTRA2 basats en els models dels documents dels tràmits del procediment administratiu comú, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 

Debat i casuística de la nova regulació de la figura del consumidor vulnerable

 descarga-pdf.gifConsumidor vulnerable

 descarga-pdf.gifNueva Agenda del Consumidor

 descarga-pdf.gifInfografía Nueva Agenda del Consumidor

 descarga-pdf.gifLey 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

 descarga-pdf.gifCuenta bancaria gratuita

 descarga-pdf.gifMedidas de alivio para los deudores hipotecarios

“L'etiquetatge d'aliments
Acció formativa inclosa en el PFCI 2022 (Pla de Formació Contínua Interadministratiu de 2022)
Data: 9 de novembre de 2022, de 08.50 h a 15.30 h
Destinataris: Professionals de les administracions de l’Estat, autonòmica i local competents en consum.

 descarga-pdf.gifPrograma

 

PRESENTACIONS

 descarga-pdf.gifComunicación de la Comisión sobre preguntas y respuestas relativas a la aplicación del Reglamento (UE) nº 1169/2011

 descarga-pdf.gifInterpretación de la Información Alimentaria

 descarga-pdf.gifGuía sobre el etiquetado nutricional de los alimentos

 descarga-pdf.gifLey 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual

 descarga-pdf.gifCódigo de corregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud

 descarga-pdf.gifUse of nutrient profile models for nutrition and health policies

 descarga-pdf.gifPublicidad y etiquetado de alimentos

 descarga-pdf.gifReglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo

 descarga-pdf.gifReglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo

 

“Publicitat, xarxes i drets dels consumidors
Acció formativa inclosa en el PFCI 2021 (Pla de Formació Contínua Interadministratiu de 2021)
Data: 3 de novembre de 2021, de 08.00 h a 15.00 h
Destinataris: Professionals de les administracions de l’Estat, autonòmica i local competents en consum.

 descarga-pdf.gifPrograma


PRESENTACIONS

 descarga-pdf.gif Retos para la Administración de las nuevas estrategias de publicidad

 descarga-pdf.gif Nous mercats de consum sorgits de la digitalització

  Resum del curs

“Contractes amb consumidors, transparència i clàusules abusives
Acció formativa inclosa en el PFCI 2021 (Pla de Formació Contínua Interadministratiu de 2021)
Destinataris: Professionals de les administracions de l’Estat, autonòmica i local competents en consum.
Palma, 20 d'octubre de 2021.
Horari de 08:00 h a 15:00 h.

 descarga-pdf.gifPrograma


PRESENTACIONS

  Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas

Alteración del IRPH mediante novación de préstamos

Cláusulas abusivas en los contratos bancarios

  ¿Es eL IRPH un índice abusivo?

Descarga  Resum del curs

Sensibilització sobre compra pública responsable
Sessió formativa presencial
Celebrada dioa 15 de juny de 2021

 descarga-pdf.gifPrograma

 descarga-pdf.gifResum de la sessió de formació

Aplicació pràctica de l'índex IRPH i anàlisi jurisprudencial
Sessió formativa en línia
Celebrada di 15 de gener de 2021

 descarga-pdf.gifPrograma

 descarga-pdf.gifResum de la sessió de formació