Introducció

La pàgina web que teniu a continuació pretén servir eficaçment a la política de protecció als consumidors i usuaris que desenvolupa la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum dins el marc general de la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.
 
Aquesta Llei obliga els poders públics a aconseguir una protecció efectiva dels consumidors, especialment en allò que fa referència a la protecció de la salut i la seguretat, a la protecció dels interessos econòmics i socials legítims, a la protecció jurídica i a la reparació dels danys i perjudicis, i al dret a la informació sobre els productes i serveis. A més, preveu que els poders públics han de garantir el dret a l’educació i la formació en temes de consum i han de crear els mecanismes necessaris per assegurar els drets a la participació i representació de les associacions de consumidors i usuaris.

Per això, la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum du a terme actuacions tendents a garantir els drets dels consumidors i usuaris de la nostra comunitat.

Es fan controls de mercat, mitjançant el Servei de Control de Mercat i Xarxa d’Alerta, tant de productes com de serveis, en tot l’àmbit territorial de les Illes Balears. S’efectua la retirada de mostres per analitzar-les posteriorment, tant de productes alimentaris com industrials. Es comprova l’eficàcia de la xarxa d’alerta de productes alimentaris o industrials perillosos per a la salut o la seguretat. Es du a terme el control de les activitats comercials amb la finalitat de detectar les que puguin comportar infraccions administratives en matèria de defensa dels interessos dels consumidors i s’intenta que es corregeixin, sense perjudici de les actuacions administratives sancionadores.

Per prevenir, informar i formar els consumidors i usuaris i atendre’n les consultes, denúncies i reclamacions es realitzen campanyes divulgatives i informatives i s’ofereix una xarxa pública d’oficines d’atenció i informació als consumidors. Es desenvolupen complementàriament actuacions formatives i d’edició de documents i publicacions, i es posen en servei les possibilitats que ofereixen la telefonia, el mitjans de comunicació i les noves tecnologies: servei d’atenció telefònica, revista de consum, pàgina web...

A fi de potenciar la resolució dels conflictes que afectin els consumidors és necessari el Sistema d’Arbitratge de Consum. Es tracta d’un sistema gratuït, àgil i eficaç, idoni per a la protecció dels interessos econòmics i socials legítims i la reparació dels danys i perjudicis.

Per ajudar a consolidar l’associacionisme de consum i la participació social d’una manera efectiva, la Direcció General de Consum dóna viabilitat a programes específics i adequats d’ajuda a l’associacionisme, la participació, la cooperació i la reflexió col·lectiva, i paral·lelament a les funcions del Consell Balear de Consum.

Quant al desplegament normatiu, es du a terme progressivament una tasca d’activitat normativa.

Per acabar, només volem expressar-vos que estam segurs que el servei de http://portalconsum.caib.es es fa una passa important dins el terreny de la millora dels serveis d’atenció a la ciutadania i, amb aquesta convicció, us animam a navegar pels seus continguts, els quals, sense cap dubte, us facilitaran l’accés a les informacions que necessiteu i us ajudaran a formular les consultes que vulgueu.