Control de mercat

 

 lazo_pdf.gif Xarxa d’alerta i control de mercat
El control de mercat

 És l'activitat de control encaminada a garantir la seguretat i adequació a les normes vigents dels productes i serveis posats a disposició del consumidor final i destinats directament al consum, en matèria de protecció del consumidor i usuari

El control de mercat es du a terme mitjançant una sèrie d'actuacions programades (campanyes) així com a través d'actuacions puntuals no programades generades com a conseqüència de denúncies, reclamacions i comunicacions entre comunitats autònomes.

El control de mercat, a més de la finalitat sancionadora, té funcions preventives i pedagògiques.

La lliure circulació de mercaderies dins la Unió Europea, la desaparició dels controls en les fronteres internes i el desplaçament de la inspecció d'origen i fronteres a la realitzada en destinació, fa que sigui necessari intensificar i ampliar el control en el mercat minorista, on troben els productes i serveis a disposició del consumidor o usuari final, àmbit aquest d'execució de la inspecció de consum.

Campanyes de control

A la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum es desenvolupen tres tipus de campanyes:

  • Campanyes comunitàries: Aquestes campanyes són propostes per la Comissió, que anualment remet als estats membres una recomanació relativa a un programa coordinat de control.
  • Campanyes nacionals:: Són campanyes que es realitzen de forma coordinada entre les diferents comunitats autònomes i són de tres tipus:
    1. productes alimentaris
    2. productes industrials (seguretat i informació/qualitat)
    3. serveis.
  • Campanyes autonòmiques: Aquestes son a nivell autonòmic i s'incideix fonamentalment amb els productes de la nostra comunitat.

Anualment es seleccionen els tipus de campanya tenint en consideració aquells productes, serveis o pràctiques comercials que per distints motius (canvi normatiu, gran consum, nombre de reclamacions, etc.) necessiten d'un control específic. /p>

Control sistemàtic de mercat

A més d'aquestes campanyes citades i per tal de garantir que tots els productes que es posen al mercat siguin segurs i que, a més, informin en el seu etiquetatge de tot allò que el consumidor ha de saber per fer-ne un bon ús (per exemple las advertències, instruccions, dades de fabricació, caducitat, etc.), els inspectors de consum retiren anualment mitjançant el denominat "control sistemàtic de mercat" més de 300 mostres, tant de productes alimentaris com de productes industrials.

La finalitat de tot aquest control és aconseguir un mercat amb productes i serveis segurs i que acompleixin la normativa vigent.


Xarxa d'alerta (productes industrials)

La Xarxa d'alerta, és el Sistema europeu d'intercanvi ràpid d'informació (RAPEX) per tal que els perills derivats de la utilització dels productes de consum puguin ser comunicats entre els distints estats membres d'una manera ràpida i eficaç.

Estan exclosos de la Xarxa d'alerta per tenir un sistema d'informació específic els fàrmacs, animals, productes d'origen animal, situacions d'urgència radiològica (contaminació extensa a productes) i els productes alimentaris (tenen una xarxa pròpia).