Registre d'associacions de consumidors i usuaris de les Illes Balears

 

1. Qui s’hi pot inscriure i quins requisits s’han complir?

Es poden inscriure en el RACU les associacions o cooperatives de persones consumidores i usuàries que compleixin els requisits següents:

 • Estar constituïda legalment sense finalitat lucrativa i tenir un funcionament democràtic fixat per estatuts.
 • Tenir domicili social i àmbit d’actuació territorial limitat a les Illes Balears.
 • Tenir com a objectius la defensa, la informació, l’educació, la formació, l’assistència i la representació dels drets i interessos de les persones consumidores i usuàries.
 • Estar inscrita en el Registre d’associacions o Registre de cooperatives autonòmic, segons pertoqui.

 

2. Quina documentació s’ha de presentar?

a) Una sol·licitud en el Registre d’Associacions de Consumidors i Usuaris de les Illes Balears (RACU) segons el model que es troba a disposició de les persones interessades en la Seu Electrònica de la CAIB.
b) Un certificat expedit pel Registre d’associacions o Registre de cooperatives autonòmic, segons pertoqui, que acrediti que l’entitat sol·licitant hi està inscrita.
c) Una còpia dels estatuts i de l’acta de constitució compulsades pel Registre d’associacions o Registre de cooperatives autonòmic, segons pertoqui.
d) Un certificat del secretari de l’associació, amb el vistiplau del president, en el qual constin els noms i càrrecs dels membres de la junta directiva, el nombre d’associats i les associacions o federacions amb què estigui vinculada.
e) Una memòria descriptiva de les activitats desenvolupades l’any anterior i el programa d’activitats previst per a l’any en què es presenta la sol·licitud.
f) El pressupost d’ingressos i despeses de l’any en què es presenta la sol·licitud i de l’any anterior.
g) Una fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal.
h) Un certificat, si és el cas, d’estar inscrita en el Registre nacional d’associacions del Ministeri de l’Interior.

No es requereixen a l’associació dades o documents que no exigeixi la normativa reguladora aplicable o que s’hagin aportat anteriorment davant qualsevol administració. A aquest efecte, l’entitat ha d’indicar en la sol·licitud les dades d’identificació i davant quin òrgan administratiu es van presentar els documents citats.

 

3. On es pot registrar?

El model de sol·licitud es troba a disposició de les persones interessades en la Seu Electrònica de la CAIB i s’ha de presentar de manera telemàtica a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l’Administració General de l’Estat.

 

4. Com es tramita el procediment de registre?

 • Una vegada presentada la sol·licitud i la documentació complementària, la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum valorarà la documentació i emetrà un informe que serveixi de base per a la resolució de la inscripció en el RACU, i comunicarà per escrit, a través de la Carpeta Ciutadana, la formalització de la inscripció.
 • En cas que no es pugui formalitzar la inscripció perquè no es compleixin els requisits o la documentació estigui incompleta, es notificarà a l’associació sol·licitant per escrit, a través de la Carpeta Ciutadana, perquè en un termini de deu dies hàbils comptadors des de la recepció de la notificació pugui esmenar les deficiències detectades.
 • Si transcorregut el termini esmentat no es presenta la nova documentació es denegarà la inscripció en el RACU mitjançant una resolució motivada, contra la qual es podrà interposar el recurs que correspongui. La resolució no impedirà que la associació interessada pugui presentar en un futur una altra sol·licitud d’inscripció en el RACU.

 

5. Quins beneficis implica el registre?

 A les associacions inscrites en el RACU se’ls reconeixen els drets següents:

a) Estar presents, per nomenament, en el Consell de Consum de les Illes Balears i en la resta d’òrgans col·legiats de participació i representació dels consells generals i sectorials en què es tractin assumptes que puguin ser d’interès per a les persones consumidores i usuàries.
b) Participar en el sistema arbitral de consum a través de la Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears.
c) Accedir als ajuts i subvencions per a la defensa de les persones consumidores que convoqui la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum de les Illes Balears.

 

6. Quines obligacions implica el registre?

Les associacions inscrites en el RACU estan obligades a:

a) Complir la legislació vigent en matèria d’associacions i el que s’estableix en la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.
b) Posar a disposició de la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum qualsevol informació i documentació que aquesta requereixi amb la finalitat de comprovar la veracitat de les dades facilitades per l’associació.
c) Comunicar totes les variacions que es produeixin en relació amb les dades facilitades en el moment de la inscripció en el RACU, especialment els canvis de domicili i contacte, de composició de la junta directiva i de modificació dels estatuts. L’associació disposa del termini d’un mes per comunicar-los a través de la Seu Electrònica de la CAIB.
d) Presentar en el primer trimestre de cada any la documentació següent a través de la Seu Electrònica de la CAIB:

 • La memòria de les activitats realitzades durant l’any anterior i la liquidació d’ingressos i despeses del nou any.
 • La programació d’activitats per al nou any i el pressupost corresponent. 

 

7. Quins són els motius d'exclusió del registre?

La Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum pot tramitar l’exclusió d’una associació del RACU quan comprovi i notifiqui que s’ha produït alguna de les circumstàncies següents:

 • L’extinció de la persona jurídica titular.
 • L’incompliment d’algun dels requisits que estableix la normativa.
 • El desenvolupament d’accions i finalitats diferents de les regulades i previstes a la normativa.
 • La manca d’activitat de manera continuada.
 • L’incompliment de les obligacions que implica la inscripció en el RACU.
 • La inclusió com a associats de persones que actuen amb ànim de lucre.
 • La percepció d’ajuts o subvencions d’empreses o agrupacions d’empreses que subministren béns, productes o serveis a persones consumidores i usuàries.

 

8. Quina normativa regula aquest procediment?

 

9. On puc obtenir més informació?

Servei d’Educació, Formació i Relacions Institucionals
Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum (carrer de Jesús 38 A, 07010 Palma)
rel.institucionals@dgconsum.caib.es
Tel. 971 17 95 30 / 971 17 65 91