Torna

Portal Consum

 

Associacions de persones consumidores i usuàries

 

1. Què són i què fan?

Són entitats sense finalitat de lucre constituïdes legalment que tenen per objecte la defensa, la informació, l’educació, la formació, l’assistència i la representació dels drets i interessos de les persones consumidores i usuàries. També tenen aquesta consideració les entitats constituïdes com a cooperatives que comparteixen els mateixos objectius i compleixen una sèrie de requisits.

És responsabilitat dels poders públics fomentar aquest teixit associatiu i promoure el diàleg amb organitzacions empresarials i professionals, així com afavorir-ne la participació activa en programes conjunts de protecció de les persones consumidores i usuàries davant situacions de vulnerabilitat social i econòmica, que protegeixen especialmente col·lectius vulnerables com és el cas de menors, persones d’edat avançada, amb baix nivell de digitalització, amb discapacitat funcional, intel·lectual, cognitiva o sensorial i, en general, que tenen dificultats per la falta d’accessibilitat a la informació.

 

2. Quins drets tenen?

A les associacions de persones consumidores i usuàries se’ls reconeixen, entre d’altres, els drets següents:
a)    Ser presents en els òrgans col·legiats de participació i en els consells de caràcter general i sectorial que tractin temes de consum, especialment en el Consell de Consum de les Illes Balears.
b)    Promoure els procediments administratius per a la defensa de les persones consumidores a les Balears i comparèixer en els que iniciïn terceres persones.
c)    Participar en el sistema arbitral de consum a través de la Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears.
d)    Accedir a les ajudes i subvencions que concedeixin les administracions públiques de les Balears per a la defensa de les persones consumidores.
e)    Obtenir informació de les administracions públiques.
f)    Participar en societats mercantils en la forma que estableix la normativa vigent.
g)    Definir Definir en els estatuts el marc de col·laboració amb els operadors de mercat i subscriure-hi acords segons la normativa d'aplicació. Aquesta documentació s'ha de presentar en el Registre d'associacions de consumidors i usuaris de les Illes Balears.

Per gaudir dels apartats a), c) i d) les entitats han de figurar en el Registre d’associacions de consumidors i usuaris de les Illes Balears. No en poden gaudir les que incloguin com a associades persones que actuïn amb ànim de lucre, percebin ajudes o subvencions d’empreses subministradores de béns o serveis o efectuïn publicitat no exclusivament informativa dels béns o serveis.

Tenen dret a ser consultades obligatòriament en els procediments següents:

  • Elaboració de reglaments i disposicions administratives que afectin les persones consumidores i usuàries.
  • Aprovació de preus i tarifes dels serveis quan afectin directament les persones consumidores i estiguin legalment sotmesos al control de les administracions públiques de les Illes Balears.
  • En altres casos en els quals ho estableixi una llei. 

 

3. Quines obligacions tenen?

Les entitats inscrites en el Registre d'associacions de consumidors i usuaris de les Illes Balears tenen les obligacions següents:

a)    Ajustar les seves actuacions als principis de bona fe i lleialtat, sense divulgar dades de productes o serveis quan puguin afectar la salut, la seguretat o els drets econòmics de les persones consumidores.
b)    Col·laborar amb les administracions públiques proporcionant informació quan hi hagi riscs per a la salut o seguretat de les persones consumidores, o se’n puguin vulnerar els interessos econòmics i socials.
c)    Col·laborar amb les administracions públiques en la detecció, localització i comunicació d’activitats i pràctiques irregulars que afectin les persones consumidores, així com participar i coordinar les seves actuacions en el desenvolupament de programes de polítiques públiques de consum.
d)    Oferir assessorament i protecció jurídica a les persones consumidores.
e)    Exercir la seva activitat de manera professional i autònoma, garantint la pròpia independència.
f)    Presentar una relació anual de les persones associades, en què s’indiqui qui forma part de l’òrgan directiu, el balanç anual de comptes i el pla d’activitats.

 

4. Com es constitueixen?

Per obtenir informació detallada sobre la constitució d’una associació o cooperativa i els tràmits que les afecten, així com per conèixer les que ja existeixen, es recomana accedir als espais web següents:

Associació:

Cooperativa:

Una vegada finalitzat el tràmit de constitució i inscripció de l’associació o cooperativa en el respectiu registre autonòmic, s’ha de procedir a la inscripció específica en el Registre d’associacions de consumidors i usuaris dels Illes Balears de la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum quan compleixi els requisits següents:

a)  Estar constituïda legalment sense finalitat lucrativa i tenir un funcionament democràtic fixat pels estatuts.
b) Tenir el domicili social i l’àmbit d’actuació territorial limitat a les Illes Balears.
c) Tenir com a objectius la defensa, la informació, l’educació, la formació, l’assistència i la representació dels drets i interessos dels consumidors i usuaris..

 

5. A quines ajudes econòmiques poden accedir?

Per obtenir informació sobre subvencions destinades a les associacions de persones consumidores i usuàries que concedeixen diferents organismes públics, es recomana accedir als espais web següents:

  • Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears. Ofereix informació sobre les convocatòries d’ajudes amb tràmit de presentació obert. A més de consultar les novetats, es pot cercar les línies de subvencions seleccionant el tipus de procediment (subvencions, ajudes, beques i premis) i el tipus de destinatari (persones, empreses o administracions).
  • Base de dades nacional de subvencions. Opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions i recull informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de les diferents administracions d’àmbit nacional, autonòmic i local.. 

 

6. Quina normativa les regula?

 

7. On puc obtenir més informació?

Servei d'Educació, Formació i Relacions Institucionals
Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum (carrer de Jesús 38 A, 07010 Palma)
rel.institucionals@dgconsum.caib.es
Tel. 971 17 95 30 / 971 17 65 91