Torna

Portal Consum

 

Consell de Consum de les Illes Balears

Què és i què fa

És un òrgan de col·laboració i participació en matèria de consum de les associacions de consumidors i les organitzacions empresarials, adscrit a la Conselleria de Salut i Consum, amb la presidència de la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez i Picard.

 

Funcions

- Actuar com a òrgan d’informació, consulta i assessorament en matèria de consum i defensa del consumidor.

- Conèixer i informar sobre projectes de disposicions generals que afectin els consumidors i usuaris, quan pertoqui.

- Promoure iniciatives en relació amb el consum i l’ús de béns per a la defensa dels consumidors i usuaris, i amb la millora de les condicions del mercat.

- Fomentar el diàleg permanent i proposar acords entre les associacions de consumidors, les organitzacions empresarials i l’Administració autonòmica, en relació amb els problemes que afectin els consumidors i usuaris.

- Promoure la coordinació d’activitats entre les diverses administracions públiques en matèria de consum.

- Coordinar les associacions de consumidors, les organitzacions empresarials i l’Administració autonòmica en la realització d’activitats en matèria de consum.

- D’altres que reglamentàriament puguin atribuir-s’hi en compliment de les finalitats generals.

 

Funcionament

El Consell de Consum s’ha de reunir amb caràcter ordinari cada sis mesos i de manera extraordinària quan sigui necessari.

 

Normativa que el regula

Decret 75/2001, de 25 de maig, de creació i regulació del Consell Balear de Consum.

Decret 46/2005, de 29 d’abril, de modificació del Decret 75/2001, de 25 de maig, de creació i regulació del Consell Balear de Consum.