Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reclamacions i denúncies de consum

Reclamació: Intercedir en els conflictes que puguin sorgir entre una persona consumidora i una empresa. Suposa una petició de compliment, restitució o compensació per part del consumidor davant l'empresa reclamada, i tot sense perjudici que els fets esmentats puguin suposar una infracció de la normativa en matèria de consum.

Denúncia: Quan la persona consumidora o usuària únicament pretén posar en coneixement de l'administració competent uns fets que entén que poden ser constitutius d'una infracció de la normativa vigent, sense perseguir cap efecte compensatori.

Persones destinatàries

Persones consumidores de productes i usuaris de serveis

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

TELÈFON DEL CONSUMIDOR

900 166 000

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Atenció al Consumidor

Tràmits

X

Presentació telemàtica

Requisits

Reclamació de consum

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

3 meses

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Consum

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Atenció al Consumidor

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971784996 - Fax: 971179545