Torna

Atenció a la ciutadania


   La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l’ús dels mitjans electrònics de forma voluntària per a les persones físiques en les seves relacions amb les administracions públiques.

   Subjectes obligats

   Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

   a) Les persones jurídiques.

   b) Les entitats sense personalitat jurídica.

   c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que duguin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.

   d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

   e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleats públics, tal com determini reglamentàriament cada administració.

   Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

   Canals de presentació telemàtica

   Els canals disponibles per a la presentació telemàtica de sol·licituds, escrits i comunicacions són els següents:

   - La Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), on es troben tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament.

   Per a poder iniciar un tràmit telemàtic a la Seu és necessari disposar d’un certificat electrònic, DNI-e o Clave permanent.

   - En cas de tràmits que no es puguin realitzar a través de la Seu Electrònica, el registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació dirigida als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es podrà fer accedint al Registre Electrònic Comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do).

   Per a poder realitzar un registre a través del REC és necessari disposar d’un certificat electrònic o DNI-e.

   A la següent adreça electrònica hi ha el Manual d’usuari del Registre Electrònic Comú, on s’indiquen les instruccions necessàries per a l’ús d’aquesta aplicació: http://rec.redsara.es/registro/docs/manual_usuario.pdf. Així mateix, el servei d’atenció telefònica 060 de l’Administració General de l’Estat resoldrà els dubtes o incidències sobre la seva utilització.

   Si voleu informació general sobre el funcionament, horaris, ubicació d'oficines, etc. d'òrgans i serveis de l'Administració autonòmica o informació per fer un tràmit o relacionar-vos amb l'Administració, ho podeu fer per mitjà d'aquest formulari:
   Formulari de sol·licitud d'informació bàsica administrativa
   Si voleu sol·licitar i obtenir la informació pública que considereu del vostre interès, que no estigui publicada ja al web del GOIB, podeu fer-ho mitjançant una sol·licitud d'accés a informació pública (dret d'accés)
   En aquest sentit, s'entén com informació pública els continguts i documents, qualsevol que sigui el seu format o suport, que estiguin en poder de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes i entitats de dret públic vinculats o depenents d'ella i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

   Podeu fer-nos arribar les vostres queixes i suggeriments a través d'aquest canal. Accediu a l'aplicació telemàtica que correspongui segons la temàtica:

   Formulari de presentació de sol·licituds de queixes o suggeriments.

   Consulta de l'estat de la sol·licitud d'informació general, queixes o suggeriments.
   El fet de presentar aquest escrit implica el consentiment perquè, per mitjà del correu electrònic indicat, el Departament de Qualitat dels Serveis de la Direcció General de Transparència i Bon Govern us enviï comunicacions relacionades amb la web de Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears, exclusivament a l'efecte de fomentar aquesta participació.
   En cas que no vulgueu rebre aquestes comunicacions, enviau un correu electrònic. Recordau que podeu revocar el consentiment en qualsevol moment.

    

   Formulari de queixes o suggeriments adreçats a l'IB-Salut (atenció extrahospitalària,  centres d'atenció primària, hospitals, altres).

    

   Qüestions de consum.