Torna

Atenció a la ciutadania


   La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l’ús dels mitjans electrònics de forma voluntària per a les persones físiques en les seves relacions amb les administracions públiques.

   Subjectes obligats

   Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

   a) Les persones jurídiques.

   b) Les entitats sense personalitat jurídica.

   c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que duguin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.

   d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

   e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleats públics, tal com determini reglamentàriament cada administració.

   Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

   Canals de presentació telemàtica

   Els canals disponibles per a la presentació telemàtica de sol·licituds, escrits i comunicacions són els següents:

   - La Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), on es troben tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament.

   Per a poder iniciar un tràmit telemàtic a la Seu és necessari disposar d’un certificat electrònic, DNI-e o Clave permanent.

   - En cas de tràmits que no es puguin realitzar a través de la Seu Electrònica, el registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació dirigida als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es podrà fer accedint al Registre Electrònic Comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do). Podeu emprar el formulari d'instància genèrica (en absència de procediment) que es troba a la Seu Electròncia.

   Per a poder realitzar un registre a través del REC és necessari disposar d’un certificat electrònic o DNI-e.

   A la següent adreça electrònica hi ha el Manual d’usuari del Registre Electrònic Comú, on s’indiquen les instruccions necessàries per a l’ús d’aquesta aplicació: http://rec.redsara.es/registro/docs/manual_usuario.pdf. Així mateix, el servei d’atenció telefònica 060 de l’Administració General de l’Estat resoldrà els dubtes o incidències sobre la seva utilització.

   Si voleu informació general sobre el funcionament, horaris, ubicació d'oficines, etc. d'òrgans i serveis de l'Administració autonòmica o informació per fer un tràmit o relacionar-vos amb l'Administració, ho podeu fer per mitjà d'aquest formulari:
   Formulari de sol·licitud d'informació bàsica administrativa
   Si voleu sol·licitar i obtenir la informació pública que considereu del vostre interès, que no estigui publicada ja al web del GOIB, podeu fer-ho mitjançant una sol·licitud d'accés a informació pública (dret d'accés)
   En aquest sentit, s'entén com informació pública els continguts i documents, qualsevol que sigui el seu format o suport, que estiguin en poder de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes i entitats de dret públic vinculats o depenents d'ella i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

   Podeu fer-nos arribar les vostres queixes i suggeriments a través d'aquest canal. Accediu a l'aplicació telemàtica que correspongui segons la temàtica:

   Formulari de presentació de sol·licituds de queixes o suggeriments.

   Consulta de l'estat de la sol·licitud d'informació general, queixes o suggeriments.
   El fet de presentar aquest escrit implica el consentiment perquè, per mitjà del correu electrònic indicat, el Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania de la Direcció General de Modernització i Administració Digital us enviï comunicacions relacionades amb la web de'Atenció a la Ciutadania del Govern de les Illes Balears, exclusivament a l'efecte de millorar la qualitat dels serveis.
   En cas que no vulgueu rebre aquestes comunicacions, enviau un correu electrònic. Recordau que podeu revocar el consentiment en qualsevol moment.

    

   Formulari de queixes o suggeriments adreçats a l'IB-Salut (atenció extrahospitalària,  centres d'atenció primària, hospitals, altres).

    

   Qüestions de consum.