avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Tràmits del Departament Energia i Canvi Climàtic

Tràmits del Departament Energia i Canvi Climàtic

Informació i accés als tràmits de registre i comunicacions en l'àrea d'energia, canvi climàtic i atmosfera (no inclou els tràmits de subvencions que ha d'anar a la secció específica):

 

Tràmits generals:

1. Instància genèrica (en absència de procediment o servei publicat a la Seu electrònica)

2. Dret d'accés a la informació pública

3. Reclamació de devolució d'ingressos indeguts

 

Tràmits energies renovables i eficiència energètica

5. Reclamacions energètiques

6. Registre de certificats d'eficiència energètica

7. Comunicació d'auditories energètiques

8. Comunicació de les flotes de vehicles de les empreses de lloguer de vehicles com també les grans i mitjanes empreses que substitueixin anualment més del 30 % dels seus vehicles

9. Constitució de la garantia econòmica d'instal·lacions de generació d'electricitat, esmena de deficiències o devolució de la garantia

10. Registre d'instal·lacions d'autoconsum elèctric de petita potència

      10.1 Augment de potència, modificació o presentació documentació complementària d'instal·lacions registrades. Comunicació o canvi de la modalitat d'autoconsum

11. Registre de productors d'energia elèctrica per a instal·lacions d'autoconsum de petita potència (segona fase per a la modalitat autoconsum amb excedents sense compensacio i per poder vendre excedents en el mercat eléctric)

12. Tramitació d'autoritacions per a la posada en servie i explotació d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts d'energia renovable, cogeneració o residuos, de potència superior a 500 kW

 

Tràmits canvi climàtic

13. Registre de la petjada de carboni

 

Tràmits insta·lacions d'alta tensió, distribució baixa tensió i xarxes de gas

14. Instal·lacions d'alta tensió amb declaració d'utilitat pública (UDIT-121)

15. Instal·lacions d'alta tensió sense declaració d'utilitat pública (UDIT-118)

16. Comunicació de xarxes de distribució en baixa tensió (UDIT-102)

17. Autoritzacio de suspensió temporal de subministrament d'energia per interrupció programada (UDIT-113)

18. Xarxes de gas canalitzat (UDIT-108)

19. Autoritzacions de modificacions no substancials per Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric

20. Expropiació forçosa a favor d'empresa beneficiària del sector elèctric

21. Expropiació forçosa a favor d'empresa beneficiària del sector d'hidrocarburs

22. Inspeccions o informes en matèria energètica a instància de part (UDIT-075)

23. Registre d'instal·lacions de recàrrega per a vehicle elèctric situats en zones d'accés al públic

 

Atmosfera

24. Comunicacion prèvies OCA (Atmosfera)

25. Recepció d'informes OCA (Atmosfera)

26. Actes de comprovacio OCA (Atmosfera)

27. Registre de mitjanes instal·lacions de combustió (MIC) (Atmosfera)

28. Autorització o cumunicació d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA)

29. Declaració responsable activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) sense grup assignat

30. Sol·licitud de baixa d'autoritzacions d'APCA o comunicació de cessament d'APCA 

31. Autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle

32. Extinció de l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle

33. Sol·licitud de validació i inscripció en el Registre UE de les emissions anuals de GEH

34. Presentació de la documentació en relació a l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (AEGEH)

35. Presentació del formulari de declaració de compostos orgànics volàtils (COV)

36. Sol·licitud d'exclusió del comerç de drets d'emissió

 

 

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​