Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comunicacions prèvies OCA

Rebre comunicacions prèvies d'OCA

Persones destinatàries

Organismes de control autoritzats (OCA)

Termini per a resoldre i notificar

Cap

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Decret 104/2010 de 10 de setembre, pel qual es regula l'autorització i règim de funcionament dels organismes de control per a l'atmosfera i se'n crea el registre

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Comunicació prèvia

Requisits

Mínim una setmana abans comprovació

Documentació a presentar

ANNEX III

Models:

Termini màxim

Mínim una setmana abans comprovació

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177706

(atmosfera@energia.caib.es)