Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Instal·lacions d'alta tensió amb declaració d'utilitat pública (TNI-121)

Autorització prèvia i/o de construcció amb declaració en concret d'utilitat pública i/o expropiació, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de transport, distribució o producció d'energia en règim general. (TNI-121)

Codi SIA

235096

Persones destinatàries

Persones, empreses i administracions.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre en el cas de que la documentació sigui correcta i completa és de sis mesos comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud. Aquest termini pot ser suspès quan es donin les circumstàncies recollides a l'article 22 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització prèvia i/o de construcció amb declaració, en concret, d'utilitat pública d'instal·lació de transport, distribució o producció d'energia en règim general.

Requisits

Ser empresa distribuïdora, transportista o productora de energia elèctrica en règim general.

El promotor haurà d'acreditar:

a) Les condicions tècniques i de seguretat de les instal·lacions i de l'equip associat.

b) L'adequat compliment de les condicions de protecció del medi ambient.

c) Les característiques de l'emplaçament de la instal·lació.

d) La seva capacitat legal, tècnica i economicofinancera per a la realització del projecte.

Per al reconeixement de la retribució de les noves instal·lacions de transport serà requisit indispensable que hagin estat incloses en la planificació i que, si escau, comptin amb l'informe favorable de l'Administració General de l'Estat.

Taxes

* . Segons pressupost:

- Fins a 12.000,00 € 79,65 €

- Des de 12.000,01 a 150.000,00 €, per cada 6.000,00 € o fracció (a afegir a la quantitat de l'apartat anterior) 14,300724 €

- Des de 150.000,01 €, per cada 6.000,00 € o fracció (a afegir a la quantitat de l'apartat anterior) 9,544386 €

Amb expropiació forçosa de béns i imposició de servituds de pas. A la taxa anterior s'ha d'afegir una quantitat per parcel·la:

- Entre 1 i 10 parcel·les (per parcel·la) 126,42 €

- Entre 11 i 20 parcel·les (per parcel·la) 164,34 €

- Entre 21 i 30 parcel·les (per parcel·la) 183,3 €

- Més de 30 parcel·les (per parcel·la) 202,28 €

Bonificable per inici d'activitat empresarial o professional 0 € - Forma de pagament: amb targeta de crèdit o dèbit / pel banc / o amb plataformes de companyies tecnològiques i acceptades per l'Atib.

Documentació a presentar

La documentació a presentar és la següent:

1. Sol·licitud d'autorització.

2. Pagament de la taxa.

3. En el cas de només tramitar autorització administrativa prèvia es presentarà un avantprojecte de la instal·lació, que anirà acompanyat del document ambiental escaient en el cas de que estigui sotmès al procediment d'avaluació d'impacte ambiental. El contingut de l'avantprojecte està regulat a l'article 123 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, al Reial Decret 223/2008 de 15 de febrer (ITC-LAT 09) i al Reial Decret 337/2014 de 9 de maig (ITC-RAT 20).

4. En el cas de que es tramiti simultàniament autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció s'haurà de presentar un projecte detallat de la instal·lació, que anirà acompanyat del document ambiental escaient en el cas de que estigui sotmès al procediment d'avaluació d'impacte ambiental. El contingut del projecte està regulat a l'article 123 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, al Reial Decret 223/2008 de 15 de febrer (ITC-LAT 09) i al Reial Decret 337/2014 de 9 de maig (ITC-RAT 20).

5. Altres informes i/o autoritzacions que siguin necessàries vinculats a la tramitació de l'expedient.

6. Per al procediment en concret d'utilitat pública s'haurà de presentar una relació concreta e individualitzada dels béns o drets que el sol·licitant consideri de necessària expropiació.

Models:

Termini màxim

Si en el termini de 10 dies des de la presentació de la sol·licitud, la persona interessada no ha justificat davant la UDIT el pagament de la taxa corresponent, es considerarà que el titular desisteix de la mateixa.

El termini màxim per resoldre en el cas de que la documentació sigui correcta i completa és de sis mesos comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

Observacions

Les fases del procediment són:

a) Autorització administrativa prèvia, que es tramitarà amb l'avantprojecte de la instal·lació com a document tècnic i, si escau, conjuntament amb l'avaluació d'impacte ambiental, segons el que es disposa en el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2008, i atorgarà a l'empresa autoritzada el dret a realitzar una instal·lació concreta en determinades condicions.

b) Autorització administrativa de construcció, que permet al titular realitzar la construcció de la instal·lació complint els requisits tècnics exigibles. Amb:

- Projecte d'execució. Ha d'incloure si escau els condicionats exclusivament tècnics d'aquelles Administracions Públiques, organismes o empreses que prestin serveis públics o d'interès econòmic general, únicament quant a béns i drets de la seva propietat que es trobin afectats per la instal·lació.

-Memòria urbanística.

La tramitació i resolució d'autoritzacions administratives prèvies i de construcció podran efectuar-se de manera consecutiva, coetània o conjunta.

c) A més de l'anterior, l'empresa promotora pot a més sol·licitar la declaració en concret d'utilitat pública. Es declaren d'utilitat pública les instal·lacions elèctriques de generació, transport i distribució d'energia elèctrica, a l'efecte d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas. El projecte d'execució inclourà en aquest cas:

- Relació concreta i individualitzada dels béns o drets que el sol·licitant consideri de necessària expropiació.

X

Sol·licitud d'autorització d'explotació (posada en servei/funcionament).

Requisits

Un cop atorgada la resolució d'autorització administrativa i executades les instal·lacions, el titular de la instal·lació haurà de sol·licitar la posada en funcionament.

Documentació a presentar

La documentació a presentar és la següent:

- Certificat final d'obra signat per tècnic competent.

- Informe tècnic favorable de les verificacions prèvies a la posada en servei, realitzat per l'empresa de producció, transport i distribució segons ITC-RAT 23.

- Còpia de les declaracions de conformitat dels components que estiguin obligats segons ITC RAT 03 o declaració responsable de disposar-les.

- Certificat d'Instal·lació de l'empresa instal·ladora d'alta tensió.

Models:

Termini màxim

Si en el termini de 10 dies des de la presentació de la sol·licitud, l'interessat no ha justificat davant la UDIT el pagament de la taxa corresponent, es considerarà que el titular desisteix d'aquella.

El termini màxim per resoldre en el cas de que la documentació sigui correcta i completa és de sis mesos comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar