Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Dret d'accés a la informació pública

L'exercici del dret d'accés dels ciutadans i ciutadanes als continguts o documents en poder de l'Administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Persones destinatàries

Totes les persones amb capacitat d'obrar d'acord amb la normativa tenen dret a accedir a la informació pública, mitjançant sol·licitud prèvia.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució d'accés a la informació és d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per resoldre. Tot i així, aquest termini es pot ampliar un altre mes en cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita ho facin necessari.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La Conselleria de Presidència és la competent per a la coordinació de la gestió del Dret d'accés a la informació pública. No obstant això, és competent per dictar la resolució el o la titular de la conselleria que sigui competent per raó de la matèria a la qual es refereixi la informació sol·licitada i que es trobi en possessió de la informació. També serà competent per resoldre les sol·licituds d'accés a informació pública en relació a assumptes de les entitats del sector públic autonòmic, que hi tenguin adscrits.

- Rebre la informació en format digital per correu electrònic, o per correu postal no té cap cost però si, per accedir a la informació sol·licitada, és necessari adjuntar documentació, l'Administració us podrà requerir l'abonament d'una taxa per realitzar fotocòpies de més de 10 fulls o per fer una còpia en un CD.

- La persona sol·licitant no està obligada a explicar el motiu de la seva sol·licitud d'accés a la informació. Tot i així, podeu exposar els motius de la sol·licitud i aquests poden ser tinguts en compte quan es dicti la resolució. No obstant això, l'absència de motivació no és per si sola causa de rebuig de la sol·licitud.

- Contra les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació, es pot interposar recurs potestatiu davant la Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública o, directament, recurs contenciós administratiu.

- Si només vol fer una consulta o sol·licitud d' informació general sobre competències i funcionament dels diferents òrgans i serveis de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears així com localització de dependències, horaris d'oficines, informació general (tràmits, documentació, etc) sobre els procediments vigents de competència de l'Administració de la Comunitat Autònoma, no ha de fer-ho a través d'aquest canal, sinó que ho pot fer mitjançant els serveis d'atenció i informació a la ciutadania (qssi)

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

Tràmits

X

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Requisits

Requisits

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Termini màxim

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

La Secretaria General de la Conselleria competent en la matèria

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Avaluació i Transparència

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears). Tel.: 971177714 - Fax: 971176817

(nugarcia@dgtranspa.caib.es)