Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Dret d'accés a la informació pública

L'exercici del dret d'accés dels ciutadans i ciutadanes als continguts o documents en poder de l'Administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Codi SIA

208263

Persones destinatàries

Totes les persones amb capacitat d'obrar d'acord amb la normativa tenen dret a accedir a la informació pública, mitjançant sol·licitud prèvia.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució d'accés a la informació és d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per resoldre. Tot i així, aquest termini es pot ampliar un altre mes en cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita ho facin necessari.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

La Direcció General de Coordinació i Transparència de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques du la Unitat de coordinació de la gestió de el dret d'accés a la informació pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic, encarregant-se de l'anàlisi prèvia de les sol·licituds i la derivació a l'òrgan competent.

Cada conselleria té una unitat de transparència que gestiona les sol·licituds d'accés de la seva conselleria i dels ens del sector públic que tingui adscrits.

Un cop derivada la sol·licitud a la conselleria competent per raó de la matèria a la qual es refereixi la informació sol·licitada, aquesta durà la tramitació de procediment concret. El o la titular de la conselleria també serà competent per tramitar i resoldre les sol·licituds d'accés a informació pública en relació amb assumptes de les entitats de el sector públic autonòmic que tingui adscrits.

El termini per resoldre i notificar s'inicia en la data d'entrada en l'òrgan competent.

Per fer la presentació telemàtica necessitau identificar-vos mitjançant qualsevol dels sistemes reconeguts per Cl@ve (mitjançant un certificat electrònic —inclòs el DNI electrònic—, el sistema Cl@ve PIN o el sistema Cl@ve Permanent). En aquest cas, rebreu, previ avís a l'adreça electrònica que hàgiu facilitat, la notificació a la vostra carpeta ciutadana del Punt general d'accés.

No obstant això, si no disposau d'aquests sistemes d'identificació, també podeu presentar la sol·licitud per via telemàtica sense necessitat d'autenticar-vos. En aquest cas haureu d'indicar totes les vostres dades identificatives i introduir el vostre número de telèfon mòbil, ja que posteriorment rebreu un SMS amb un codi que haureu d'introduir per poder registrar la sol·licitud correctament. Igualment, podreu accedir a la resolució des de l'enllaç que se us enviï a l'adreça electrònica que hàgiu facilitat.

En general, accedir a la informació no té cap cost però si l'estimació de la sol·licitud implica realitzar còpies o transposició a format digital, o resulta necessari donar un dispositiu d'emmagatzematge electrònic amb els arxius, es pot exigir el pagament d'una taxa ( la quantia depèn del format i si és en color o no, i estan exemptes les primeres vint fulls en DIN A4 o deu en DINA3). Trobareu més informació en la pregunta 24 de l'apartat "Preguntes freqüents" de la web del dret d'accés: https://www.caib.es/sites/dretacces/ca/preguntes_freqaents/

- La persona sol·licitant no està obligada a explicar el motiu de la seva sol·licitud d'accés a la informació. Tot i així, podeu exposar els motius de la sol·licitud i aquests poden ser tinguts en compte quan es dicti la resolució. No obstant això, l'absència de motivació no és per si sola causa de rebuig de la sol·licitud.

- Contra les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació, podeu interposar recurs potestatiu davant el Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) o, directament, recurs contenciós administratiu. Informació i formularis en aquesta pàgina: http://www.caib.es/sites/reclamacionsinformacio/ca/inici/?campa=yes

- Si només voleu fer una consulta administrativa d'informació general sobre competències i funcionament dels diferents òrgans i serveis de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears així com localització de dependències, horaris d'oficines, informació general (sobre tràmits, documentació necessària , etc.) sobre els procediments vigents de competència de l'Administració de la Comunitat Autònoma, no heu de fer-ho a través d'aquest canal, sinó que ho podeu fer mitjançant els serveis d'atenció i informació a la ciutadania (formulari per consultes generals) https://www.caib.es/loginibfront/seleccionAutenticacion.html?idioma=ca&idSesion=V4GWYIJP-JDVORJT8-T8TXR5A2

Més informació: Web dret d'accés a la informació pública: https://www.caib.es/sites/dretacces/ca/inici/

Òrgan competent per a resoldre

L'organ competent per materia

Tràmits

X

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Requisits

Qualsevol ciutadà

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

En qualsevol moment

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

L'organ competent per materia

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Transparència

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177714 - Fax: 971176817

(nugarcia@dgptv.caib.es)

Observacions

La Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica du la Unitat de coordinació de la gestió de el dret d'accés a la informació pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic, encarregant-se de l'anàlisi prèvia de les sol•licituds i la derivació a l'òrgan competent.

Cada conselleria té una unitat de transparència que gestiona les sol•licituds d'accés de la seva conselleria i dels ens del sector públic que tingui adscrits.

Un cop derivada la sol•licitud a la conselleria competent per raó de la matèria a la qual es refereixi la informació sol•licitada, aquesta durà la tramitació de procediment concret. El o la titular de la conselleria també serà competent per tramitar i resoldre les sol•licituds d'accés a informació pública en relació amb assumptes de les entitats de el sector públic autonòmic que tingui adscrits.

El termini per resoldre i notificar s'inicia en la data d'entrada en l'òrgan competent.

Per fer la presentació telemàtica necessitau identificar-vos mitjançant qualsevol dels sistemes reconeguts per Cl@ve (mitjançant un certificat electrònic —inclòs el DNI electrònic—, el sistema Cl@ve PIN o el sistema Cl@ve Permanent). En aquest cas, rebreu, previ avís a l'adreça electrònica que hàgiu facilitat, la notificació a la vostra carpeta ciutadana del Punt general d'accés.

No obstant això, si no disposau d'aquests sistemes d'identificació, també podeu presentar la sol•licitud per via telemàtica sense necessitat d'autenticar-vos. En aquest cas haureu d'indicar totes les vostres dades identificatives i introduir el vostre número de telèfon mòbil, ja que posteriorment rebreu un SMS amb un codi que haureu d'introduir per poder registrar la sol•licitud correctament. Amb aquest sistema, previ avís a l'adreça electrònica que hàgiu facilitat, podreu accedir a la resolució a través de la secció "Les meves gestions" de la Seu electrònica del Govern.

En general, accedir a la informació no té cap cost però si l'estimació de la sol•licitud implica realitzar còpies o transposició a format digital, o resulta necessari donar un dispositiu d'emmagatzematge electrònic amb els arxius, es pot exigir el pagament d'una taxa ( la quantia depèn del format i si és en color o no, i estan exemptes les primeres vint fulls en DIN A4 o deu en DINA3). Trobareu més informació en la pregunta 24 de l'apartat "Preguntes freqüents" de la web del dret d'accés: https://www.caib.es/sites/dretacces/ca/preguntes_freqaents/

- La persona sol•licitant no està obligada a explicar el motiu de la seva sol•licitud d'accés a la informació. Tot i així, podeu exposar els motius de la sol•licitud i aquests poden ser tinguts en compte quan es dicti la resolució. No obstant això, l'absència de motivació no és per si sola causa de rebuig de la sol•licitud.

- Contra les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació, podeu interposar recurs potestatiu davant el Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) o, directament, recurs contenciós administratiu. Informació i formularis en aquesta pàgina: http://www.caib.es/sites/reclamacionsinformacio/ca/inici/?campa=yes

- Si només voleu fer una consulta administrativa d'informació general sobre competències i funcionament dels diferents òrgans i serveis de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears així com localització de dependències, horaris d'oficines, informació general (sobre tràmits, documentació necessària, etc.) sobre els procediments vigents de competència de l'Administració de la Comunitat Autònoma, no heu de fer-ho a través d'aquest canal, sinó que ho podeu fer mitjançant els serveis d'atenció i informació a la ciutadania (formulari per consultes generals) https://www.caib.es/loginibfront/seleccionAutenticacion.html?idioma=ca&idSesion=V4GWYIJP-JDVORJT8-T8TXR5A2

Més informació: Web dret d'accés a la informació pública: https://www.caib.es/sites/dretacces/ca/inici/

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

L’òrgan directiu (direcció general o secretaria general) competent per a la tramitació del procediment/servei

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar