Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre d'instal·lacions de recàrrega per a vehicle elèctric situats en zones d'accés públic

L'objecte d'aquest tràmit és registrar les instal·lacions de recàrrega per a vehicle elèctric situats en zones d'accés públic.

Es considera que un punt de recàrrega està situat en zones d'accés públic quan hi pot accedir de manera no discriminatòria qualsevol ciutadà lliurement i sense restriccions. Per a accedir al punt de recàrrega pot requerir-se, segons el cas, un registre, l'autenticació o el pagament d'una tarifa, entre altres mesures.

Codi SIA

2306622

Persones destinatàries

Ttulars d'instal·lacions o persones interessades.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

L'article 48 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, estableix que les instal·lacions de recàrrega de vehicles s'han d'inscriure en un llistat de punts de recàrrega gestionats per les comunitats autònomes corresponents a l'emplaçament, que estarà accessible de forma electrònica.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Tràmits

X

Tramitar una sol·licitud d'una nova instal·lació

Requisits

Els establerts en la ITC-BT 52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Taxes

6.18.3.1.1.3.2 . Instal·lacions per a altres usos. Tramitació telemàtica - Targeta crèdit o dèbit (55,32 €)

Documentació a presentar

Termini màxim

No n'hi ha. Una vegada finalitzada la instal·lació s'ha de registrar la instal·lació.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706 - Fax: 971176308

(bcomas@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional