Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència connectades a xarxa (034)

Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus connectades a xarxa (les instal·lacions aïllades es tramiten pel tramit general de baixa tensió 001). Presentació de documentació complementària, comunicació o canvi de la modalitat d'instal·lacions d'autoconsum registrades.

Codi SIA

208129

Persones destinatàries

Ttulars d'instal·lacions o persones interessades.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Tramitar una sol·licitud d'una nova instal·lació

Requisits

Taxes

408.1.1 . Estan exemptes del pagament de taxa les instal·lacions d'autoconsum mitjançant energies renovables fins a 15 kW. Les taxes a partir d' una potència instal·lada superior a 15 kW són les següents:

- Ús domèstic: 46,76 €

- Altres usos: 55,32 €

.

- Durant el tràmit telemàtic es farà el pagament mitjançant targeta bancària.

Documentació a presentar

Termini màxim

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(info@energia.caib.es)

Observacions

Versió 2

X

Presentació documentació complementària d'instal·lació d'autoconsum registrada. Comunicació o canvi de la modalitat d'instal·lacions registrades.

Requisits

Haver realitzat prèviament el registre de la instal·lació d'autoconsum.

Documentació a presentar

La documentació a presentar és una sol·licitud, documentació annexa i/o esmena de deficiències.

La comunicació s'ha de presentar de forma telemàtica a través de l'enllaç Iniciar la tramitació online per a presentar la documentació complementària d'instal·lació d'autoconsum registrada, que correspon al tràmit de presentació de documentació complementària del tràmit 034. Tot això sense perjudici de l'establert a l'article 14.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

En cas de requeriment de documentació complementària per part de l'Administració, 10 dies des de la data de notificació.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(info@energia.caib.es)

Observacions

Nota important: No estan exemptes del pagament de taxa, la correcció d'errades, modificacions, ampliacions i els canvis de titular de les instal·lacions d'autoconsum mitjançant energies renovables fins a 15 kW. Les taxes són les següents:

a) Ampliacions i modificacions d'instal·lacions per a ús domèstic. 46,76€

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10955&lang=ca

.

b) Ampliacions i modificacions d'instal·lacions per a altres usos. 55,32€

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10956&lang=ca

.

c) Rectificació d'errada ús domèstic. 23,38€

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10884&lang=ca

.

d) Rectificació d'errada altres usos. 27,66€

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10885&lang=ca

.

e) Canvi de titular. 14,19€

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10886&lang=ca

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar