Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Instal·lacions d'alta tensió sense declaració d'utilitat pública (TNI-118)

Autorització prèvia, de construcció i posada en funcionament d'instal·lacions públiques o privades sense declaració d'utilitat pública. Autorització per infraestructures elèctriques de punts de recàrrega de vehicles elèctrics de potència superiors a 250 kW.

Codi SIA

208373

Persones destinatàries

Empreses, persones i administracions.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre en el cas de que la documentació sigui correcta i completa és d'un mes comptador des de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització prèvia i/o de construcció d'instal·lació que pertany a empresa distribuidora o transportista

Requisits

Ser empresa distribuïdora o transportista d'energia elèctrica.

Taxes

Segons pressupost: .

- Fins a 12.000,00 €: 79,65 €

- Des de 12.000,01 a 150.000,00 €, per cada 6.000,00 € o fracció (a afegir a la quantitat de l'apartat anterior): 14,300724 €

- La resta a partir de 150.000,01€, per cada 6.000,00 € o fracció: 9,544386€ - .

Documentació a presentar

La documentació a presentar és la següent:

1. Sol·licitud d'autorització (TNI-118).

2. Pagament de la taxa.

3. En el cas de només tramitar autorització administrativa prèvia es presentarà un avantprojecte de la instal·lació, que anirà acompanyat del document ambiental escaient en el cas de que estigui sotmès al procediment d'avaluació d'impacte ambiental. El contingut de l'avantprojecte està regulat a l'article 123 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, al Reial Decret 223/2008 de 15 de febrer (ITC-LAT 09) i al Reial Decret 337/2014 de 9 de maig (ITC-RAT 20).

4. En el cas de que es tramiti simultàniament autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció s'haurà de presentar un projecte detallat de la instal·lació, que anirà acompanyat del document ambiental escaient en el cas de que estigui sotmès al procediment d'avaluació d'impacte ambiental. El contingut del projecte està regulat a l'article 123 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, al Reial Decret 223/2008 de 15 de febrer (ITC-LAT 09) i al Reial Decret 337/2014 de 9 de maig (ITC-RAT 20).

5. Altres informes i/o autoritzacions que siguin necessàries vinculats a la tramitació de l'expedient.

Models:

Termini màxim

Si en el termini de 10 dies des de la presentació de la sol·licitud, la persona interessada no ha justificat davant la UDIT el pagament de la taxa corresponent, es considerarà que el titular desisteix de la mateixa.

El termini màxim per resoldre en el cas de que la documentació sigui correcta i completa és d'un mes comptador des de la data de presentació de la sol·licitud.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

X

Sol·licitud de posada en funcionament d'instal·lació que pertany a empresa distribuïdora o transportista

Requisits

Un cop atorgada la resolució d'autorització administrativa i executades les instal·lacions, el titular de la instal·lació haurà de sol·licitar la posada en funcionament.

Documentació a presentar

La documentació a presentar és la següent:

-Sol·licitud de posada en funcionament.

-Certificat final d'obra (CFO) signat pel director d'obra, d'acord amb el model publicat al Decret 36/2003.

-Certificat d'instal·lació (butlletí) signat i segellat per l'instal·lador d'alta tensió.

-Còpia de les declaracions de conformitat dels components que estiguin obligats segons ITC RAT 03 o declaració responsable de disposar-les.

Models:

Termini màxim

Si en el termini de 10 dies des de la presentació de la sol·licitud, l'interessat no ha justificat davant la UDIT el pagament de la taxa corresponent, es considerarà que el titular desisteix d'aquella.

El termini màxim per resoldre en el cas de que la documentació sigui correcta i completa és d'un mes comptador des de la data de presentació de la sol·licitud.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

X

Sol·licitud d'autorització prèvia o de construcció d'instal·lació que no pertany a empresa distribuïdora o transportista.

Requisits

.

Taxes

Segons pressupost: .

- Fins a 12.000,00 €: 79,65 €

- Des de 12.000,01 a 150.000,00 €, per cada 6.000,00 € o fracció (a afegir a la quantitat de l'apartat anterior): 14,300724 €

- La resta, per cada 6.000,00 € o fracció: 9,544386€ - .

Documentació a presentar

La documentació a presentar és la següent:

A. Sol·licitud d'autorització prèvia o de construcció d'instal·lació que no pertany a empresa distribuïdora o transportista que s'hagi de cedir a empresa distribuïdora o transportista:

1. Sol·licitud d'autorització (TNI-118).

2. Pagament de la taxa.

3. En el cas de només tramitar autorització administrativa prèvia es presentarà un avantprojecte de la instal·lació, que anirà acompanyat del document ambiental escaient en el cas de que estigui sotmès al procediment d'avaluació d'impacte ambiental. El contingut de l'avantprojecte està regulat a l'article 123 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre i al Reial Decret 223/2008 de 15 de febrer (ITC-LAT 09) i al Reial Decre 337/2014 de 9 de maig (ITC-RAT 20).

4. En el cas de que es tramiti simultàniament autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció s'haurà de presentar un projecte detallat de la instal·lació, que anirà acompanyat del document ambiental escaient en el cas de que estigui sotmès al procediment d'avaluació d'impacte ambiental.

5. Altres informes i/o autoritzacions que siguin necessàries vinculats a la tramitació de l'expedient.

___________________________________________________________________________________________________

B. Registre de projecte d'instal·lació que no pertany a empresa distribuïdora o transportista i que no s'hagi de cedir a empresa distribuïdora o transportista:

1. Sol·licitud d'autorització (TNI-118).

2. Pagament de la taxa.

3. Projecte detallat de la instal·lació, que anirà acompanyat del document ambiental escaient en el cas de que estigui sotmès al procediment d'avaluació d'impacte ambiental. El contingut del projecte està regulat a l'article 123 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre i al Reial Decret 223/2008 de 15 de febrer (ITC-LAT 09) i al Reial Decre 337/2014 de 9 de maig (ITC-RAT 20).

4. Altres informes i/o autoritzacions que siguin necessàries vinculats a la tramitació de l'expedient.

Models:

Termini màxim

Si en el termini de 10 dies des de la presentació de la sol·licitud, la persona interessada no ha justificat davant la UDIT el pagament de la taxa corresponent, es considerarà que el titular desisteix de la mateixa.

El termini màxim per resoldre en el cas de que la documentació sigui correcta i completa és d'un mes comptador des de la data de presentació de la sol·licitud.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

X

Sol·licitud de posada en funcionament d'instal·lació que no pertany a empresa distribuïdora o transportista.

Requisits

Un cop atorgada la resolució d'autorització administrativa i executades les instal·lacions, el titular de la instal·lació haurà de sol·licitar la posada en funcionament.

Documentació a presentar

La documentació a presentar serà:

1. Sol·licitud de posada en funcionament.

2. Certificat final d'obra (CFO) signat pel Director d'Obra, d'acord amb el model publicat al Decret 36/2003.

3. Certificat d'instal·lació (butlletí) signat i segellat per l'instal·lador d'alta tensió.

4. Còpia de les declaracions de conformitat dels components que estiguin obligats segons ITC RAT 03 o declaració responsable de l'empresa distribuïdora de que els disposa.

5. Contracte de manteniment dels equips instal·lats.

6. En cas de tractar-se d'instal·lacions amb una tensió nominal superior a 30KV, s'haurà de presentar un certificat emès per un organisme de control autoritzat (OCA).

Models:

Termini màxim

Si en el termini de 10 dies des de la presentació de la sol·licitud, l'interessat no ha justificat davant la UDIT el pagament de la taxa corresponent, es considerarà que el titular desisteix d'aquella.

El termini màxim per resoldre en el cas de que la documentació sigui correcta i completa és d'un mes comptador des de la data de presentació de la sol·licitud.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar