Torna

Seguretat alimentària i nutrició

 

Manipuladors d'aliments
 

El Reial decret 202/2000, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen les normes relatives als manipuladors d’aliments, va ser derogat pel Reial decret 109/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen diversos reials decrets en matèria sanitària per adaptar-los a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Ja no existeix un “carnet de manipulador” com a tal per als manipuladors de l’empresa alimentària. Tampoc no hi ha un registre d’entitats formadores de manipuladors d’aliments.

La derogació d’aquest Reial decret no disminueix el control oficial en la manipulació dels aliments; el que fa és harmonitzar–la amb la resta d’activitats de control, i li dóna una major coherència amb la legislació comunitària en vigor.

Aquestes mesures s’adopten per arribar a una major eficàcia i eficiència en la seguretat de les pràctiques que es duen a terme en la comercialització dels aliments.

S’ha publicat un Document d’orientació sobre formació de manipuladors d’aliments, en el qual s’estableixen uns criteris amb l’objectiu de facilitar a les empreses alimentàries orientació en l’àmbit dels tres punts del Reglament (CE) 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris sobre la formació de manipuladors. També les CA, dins l’àmbit de les seves competències, poden desplegar una normativa autonòmica d’aplicació en el seu àmbit territorial. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears no ha desplegat cap normativa específica respecte d’això.

El capítol VIII i el capítol XII de l’annex II del Reglament (CE) 852/2004 estableixen les condicions d’higiene personal dels treballadors i fan referència a la formació que han de rebre els manipuladors dels productes alimentaris.

Capítol XII
Formació

Els operadors de l’empresa alimentària han de garantir:

  1. La supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors de productes alimentaris en qüestions d’higiene alimentària, d’acord amb la seva activitat laboral.
  2. Que els que tenguin a càrrec seu o el desenvolupament i manteniment del procediment basat en els principis de l’anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC) article 5, o l’aplicació de les guies de pràctiques correctes d’higiene, hagin rebut una formació adequada quant a l’aplicació dels principis de l’APPCC.
  3. El compliment de tots els requisits de la legislació nacional relativa als programes de formació per als treballadors de determinats sectors alimentaris.

D’aquesta manera:

Els operadors de l’empresa alimentària han de garantir la supervisió o la instrucció o formació dels manipuladors de productes alimentaris en qüestions d’higiene alimentària d’acord amb el seu lloc de treball.
És responsabilitat de les empreses alimentàries la formació del seus manipuladors d’acord amb el lloc de treball que ocupen.
La formació dels manipuladors es podrà assolir :

  • Amb formació per part de la mateixa empresa alimentària o amb el seguiment de guies de pràctiques correctes d’higiene homologades.
  • Amb formació per part d’empreses o entitats formadores (no necessiten ser reconegudes per organismes oficials).
  • Amb formació per part de centres o les escoles de formació professional o educativa reconeguts per organismes oficials (dins la formació reglada).

L’administració competent en el control de la formació dels manipuladors d’aliments és la Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública i Consum, i concretament del Servei de Seguretat Alimentària.

Els tècnics en protecció de la salut del Servei de Seguretat Alimentària comproven el compliment dels requisits que estableix la normativa d’aplicació. La comprovació que la formació ha estat adequada s’ha de fer partint de l’evidència de pràctiques higièniques correctes del personal, així com de la documentació acreditativa pertinent.