Torna

Seguretat alimentària

 

Informació sobre els procediments específics de sacrifici d'animals

Tràmits administratius

Autorització sanitària dels locals de feinejat de bous de lídia per a la producció de carn

Descripció i normativa
El Reial decret 260/2002, de 8 de març, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries aplicables a la producció i comercialització de carns de bous de lídia, regula entre altres, les condicions i l’autorització dels locals per al feinejat de la canal, la inspecció post mortem, el marcat sanitari, etc..

Aquest Reial decret estableix que després de l’arrossegament del bou lidiat s’ha de procedir al sagnat higiènic i al trasllat al més aviat possible al local de feinejat. Aquest local de feinejat pot estar a la plaça de toros o un local pròxim. Així mateix, l’article 6 punt 3 recull que les autoritat competents autoritzaran els locals de feinejat als seus respectius territoris, sempre que compleixin les condicions estipulades en el capítol II de l’annex I, prèvia sol·licitud de l’interessat.

També estableix que després del feinejat de les canals del bous de lídia es podem obtenir la carn en:

  • Una sala de tractament de carn dels bous de lídia que reuneixi les condicions indicades en el capítol I de l'annex I i que estigui autoritzada de conformitat amb l'article 6 del present Reial decret.
  • Una sala d'especejament o en una sala de tractament de carn de caça silvestre, autoritzades de conformitat amb la normativa vigent i d’acord amb l’article 6 d’aquest Reial decret.

Segons aquest decret, les autoritats competents de les comunitats autònomes autoritzaran les sales de tractament de carn de bous de lídia si compleixen amb les condicions que figuren en el capítol I de l'annex I i ho comunicaran al Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.
  

Autorització sanitària d’excepció a la refrigeració de les canals

Descripció i normativa

El punt 1 lletra a del capítol VII de l’annex III del Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, estableix que la inspecció post mortem ha d’anar seguida immediatament d’una refrigeració a l’escorxador per garantir una temperatura de tota la carn no superior a 3ºC en el cas de les despulles i a 7ºC en els altres tipus de carn, seguint una corba de refredament que garanteixi un descens ininterromput de la temperatura.

No obstant això, en el punt 2, el punt 3 del capítol VII de l’annex III d’aquest reglament també estableix que és pot autoritzar el transport de la carn abans d’arribar a les temperatures reglamentàries quan es destini a l’elaboració de productes específics i si es compleixi que:

a. El transport s’efectuï de conformitat amb els requisits que l’autoritat competent estipuli per al transport d’un establiment a un altra.
b. La carn surti immediatament de l’escorxador, o d’una sala de desfer ubicada al mateix lloc que les dependències de l’escorxador, i el transport no duri més de 2 hores.

L’establiment encarregat de presentar la sol•licitud d’excepció de refrigeració de les canals és l’escorxador expedidor de les carns, ja que és l’establiment en el qual recau l’obligació de l’obtenció i expedició de carn a una temperatura d’acord amb el Reglament (CE) núm. 853/2004.

 
Inscripció en el registre de veterinaris col·laboradors

Descripció i normativa

El dia 27 de juny de 2009, es va publicar en el BOIB el Decret 34/2009, de 19 de juny, pel qual s’estableixen normes per al control sanitari d’animals de l’espècie porcina que es destinen al consum privat.

Aquest decret té per objecte regular normes sanitàries per al control de la triquinosi en els sacrificis dels animals de l’espècie porcina per al consum domèstic privat a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i regula les condicions generals del sacrifici, control sanitari i crea el Registre de Veterinaris Col•laboradors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que està adscrit a la Direcció General de Salut Pública i Participació, en el qual s’hi han d’inscriure els veterinaris col•legiats que desitgin participar en el control sanitari de les campanyes de sacrifici d’animals de l’espècie porcina que es destinen al consum privat

  
Autorització sanitària per a l’excepció a la divisió en semi canals dels animals de l’espècie porcina

Descripció i normativa

El Reglament (CE) n. 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004 pel qual s'estableixen normes específiques per a l'organització de controls oficials dels productes d'origen animal destinats al consum humà, establix en l'annex I, Capítol II, lletra D punt 3 que:

“El veterinari oficial exigirà que les canals dels solípedes domèstics, els animals bovins de més de sis mesos i els porcs domèstics de més de quatre setmanes es presentin per a la inspecció post mortem dividides longitudinalment en dues meitats al llarg de la columna vertebral. Si la inspecció així ho requereix, el veterinari oficial també podrà exigir que es talli longitudinalment qualsevol cap o canal. No obstant això, a fi de tenir en compte determinats hàbits alimentaris, les condicions tècniques o situacions sanitàries específiques, l'autoritat competent podrà autoritzar la presentació de les canals dels solípedes domèstics, els animals bovins de més de sis mesos i els porcs domèstics de més de quatre setmanes no dividides per la meitat.”

Per autoritzar les excepcions a la divisió en semi canal dels animals de l’espècie porcina en els escorxadors de les Illes Balears s’han de complir els requisits següents:

Requisits dels establiments d’origen i destinació

Les autoritzacions de les excepcions a la divisió en semi canal dels animals de l’espècie porcina en els escorxadors de les Illes Balears únicament es donaran en els següents supòsits:

  • Sortida des de l’escorxador de canals de l’espècie porcina d’engreix sense dividir cap a operador alimentari que elabori productes específics amb activitat com a sala de desfer, indústria càrnia, carnisseria xarcuteria, carnisseria salsitxeria.
  • Tots els establiments han de tenir l’autorització sanitària corresponent i presentar una sol·licitud conjunta per a l’autorització. A més, han de portar la traçabilitat de les canals exceptuades i registrar les incidències.
  • La Direcció General de Salut Pública autoritzarà aquesta excepció mitjançant una resolució.

Requisits dels productes

Els operadors de l’empresa alimentària han de justificar i identificar els productes per als quals sol•licita l’autorització a l’excepció de la divisió de la canal.

Productes per als quals es poden sol·licitar l’excepció:

  • obtenir l’espinada
  • salar i obtenir ossos
  • altres que justifiquin