Torna

Seguretat alimentària

 

Introducció autocontrol

L’autocontrol és el conjunt d’activitats que els operadors econòmics realitzen per tal de garantir la seguretat alimentària dels aliments que posen a la venda.

El Reglament (CE) 852/2004 del Parlament europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, a l’article 5  exposa que els operadors d’empresa alimentària hauran de crear, aplicar i mantenir procediments basats en els principis de l’APPCC

Aquest sistema identifica els perills rellevants per a la seguretat, avalua el seu risc potencial i planteja les mesures preventives per evitar la seva aparició;. també determina les etapes on aquests perills es poden controlar (PCC o punt de control crític) i estableix un sistema específic de vigilància en base a uns paràmetres de control (límits crítics); a més a més, té previst tota una sèrie d’accions correctores que s’han d’adoptar quan la vigilància demostra que s’han superat els límits crítics, de manera que la possibilitat d’aparició d’un perill queda controlada. Finalment, el sistema disposa d’una verificació periòdica de la seva efectivitat i d’un sistema de control documental que permetrà demostrar tot allò que ha passat durant tot el procés de producció.

Però l’APPCC es sosté en tota una estructura de suport que són els programes o requisits previs d’higiene: programa de neteja i desinfecció; control de plagues; manteniment preventiu d’instal·lacions, locals i equipaments; control de proveïdors; formació de manipuladors, entre d’altres. De fet, la Unió Europea considera que un sistema d’autocontrol basat en programes de requisits previs implantats eficaçment pot ser suficient per garantir la seguretat, sumat a l’aplicació de guies de bones pràctiques higièniques per part del personal manipulador, en un bon nombre d’establiments.

La Direcció General de Salut Pública i Participació va iniciar l’any 2002 el Programa de requisits previs a l’autocontrol aplicable a la indústria alimentària, que continua desenvolupant a dia d’avui. També ha iniciat programes d’APPCC a determinades indústries alimentàries.

Podeu accedir des d’aquesta pàgina als documents on s’indiquen els respectius requisits específics.

lazo_pdf.gif Autocontrol Menjars Preparats

lazo_pdf.gif Tríptic APPCC

lazo_pdf.gif Requisits previs

lazo_pdf.gif Auditoria del programa de seguretat alimentària per a indústries