Torna

Seguretat alimentària

 

Empreses alimentàries inscrites al RGSEAA i al Registre Autonòmic de les Illes Balears

La finalitat dels registres en el camp de la seguretat alimentària, de qualsevol àmbit territorial, és la protecció de la salut a través de la informació actualitzada de las vicissituds de les empreses que intervenen en el mercat, de manera que es garanteixi una programació adequada dels controls oficials i, a la vegada, constitueixi un element essencial per  als serveis d’inspecció, que assegura la possibilitat d’actuar amb rapidesa i eficàcia en els casos en què hi hagi un perill per a la salut pública, sense obstaculitzar la lliure circulació de mercaderies.

L’obligació de registrar les empreses alimentàries ve imposada pel Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

Els operadors han de comunicar la seva activitat i el seu domicili industrial a l’autoritat competent corresponent.

Queden exclosos de l’obligació d’inscripció en el RGSEAA (Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments), sense perjudici dels controls oficials corresponents, els establiments i les seves empreses titulars en el supòsit que exclusivament manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la venda o lliurament in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col•lectivitats, així com quan aquests en subministrin a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i que es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es porti a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.

Aquests establiments s’han d’inscriure en els registres autonòmics establerts a aquest efecte, amb la comunicació prèvia de l’operador de l’empresa alimentària a les autoritats competents per raó del lloc d’ubicació de l’establiment. No obstant això, quan es tracti d’establiments on se serveixen aliments in situ a col•lectivitats, la comunicació l’ha d’efectuar el titular de les instal•lacions.

D’altra banda, el Reglament (CE)1935/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’octubre de 2004, sobre els materials i objectes destinats a entrar en contacte amb els aliments, té en consideració la necessitat de mantenir un registre actualitzat amb informació referida a determinats productes i empreses.

En funció del sector alimentari i la fase de la cadena alimentària en la qual desenvolupin la seva activitat, s’han d’inscriure, a Espanya,  en un registre o en l’altre. D’acord amb el que estableix l’article 2 del Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments (RGSEAA), hi ha:

  • Registres de les autoritats competents en l’àmbit autonòmic
  • Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments (RGSEAA)

El fet d’estar inscrits en un registre o en l’altre no marca diferències pel que fa a les garanties del control oficial que hi ha d’exercir l’autoritat competent, ni quant a la plena responsabilitat de l’operador econòmic pel que fa al compliment de la legislació alimentària.

lazo_pdf.gif Guía para la clasificación e identificación de las empresas y establecimientos alimentarios

Fulla de Càlcul Nombre d'establiments alimentaris de les Illes Balears (2021)

Fulla de Càlcul Nombre d'establiments alimentaris de les Illes Balears (2020)

Fulla de Càlcul Nombre d'establiments alimentaris de les Illes Balears (2019)

Fulla de Càlcul Nombre d'establiments alimentaris de les Illes Balears (2018)

Fulla de Càlcul Nombre d'establiments alimentaris de les Illes Balears (2017)

Fulla de Càlcul Nombre d'establiments alimentaris de les Illes Balears (2016)

Fulla de Càlcul Nombre d'establiments alimentaris de les Illes Balears (2015)

Fulla de Càlcul Nombre d'establiments alimentaris de les Illes Balears (2014)

Fulla de Càlcul Nombre d'establiments alimentaris de les Illes Balears (2013)