Torna

Seguretat alimentària

 

Els complements alimentaris

 
En el mercat actual hi ha un elevat nombre de productes comercialitzats com aliments que contenen fonts concentrades de nutrients i altres substàncies, amb un efecte nutricional o fisiològic, i que es presenten amb la finalitat de complementar la ingesta alimentària dins d'una dieta normal; aquests productes són els complements alimentosos que es poden presentar de forma simple o combinada i que es comercialitzen en forma dosificada: càpsules, pastilles, tabletes, píndoles o altres formes similars, bossetes en pols, ampolletes de líquid, ampolletes amb comptagotes..., que s'han de prendre en petites quantitats unitàries.

Els complements alimentosos s’han de prendre en la dosi diària que recomana l’etiquetatge del producte.

Els complements alimentosos no poden substituir una dieta equilibrada.

A fi de garantir un nivell alt de protecció al consumidor i facilitar-li la lliure elecció dels productes comercialitzats, cal que disposin d'un etiquetatge comprensible i adequat.

Pel que fa als requisits de la comercialització, els complements tenen una normativa específica: el Reial decret 1487/2009, de 26 de setembre, relatiu als complements alimentosos, que exigeix que abans de comercialitzar-los s’ha de notificar a les autoritats competents la posada en el mercat. Emplenar correctament aquesta comunicació (notificació) no suposa l’autorització o aprovació per part de les autoritats competents de la comercialització del producte a Espanya, sinó que únicament permet l’inici de la comercialització des del dia que es presenta, sense prejudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tenen atribuïdes les administracions públiques.

Quant als requisits específics de composició, etiquetatge, etc., la normativa que regula aquest tipus de productes alimentaris, a diferència de la resta dels aliments, no està harmonitzada totalment a la Unió Europea. Així, les vitamines i els minerals que es poden incorporar en aquests productes estan harmonitzats i, per tant, són els mateixos en tota la Unió Europea; també hi estan la denominació de venda, l’etiquetatge, la presentació, la publicitat, les declaracions nutricionals i les declaracions saludables. En canvi no hi estan altres substàncies amb efectes nutricionals o  fisiològics i que sovint formen part dels ingredients dels complements alimentosos.

L’empresa responsable de fer la notificació de la primera posada en el mercat d’aquests productes ha de ser la primera empresa que posa el producte en el mercat espanyol, sia el fabricant, la importadora, distribuïdora o minorista.

Comunicació de posada en el mercat de complements alimentosos a les Illes Balears

La comunicació (notificació) de posada en el mercat no exclou la responsabilitat plena de l’operador econòmic respecte del compliment de la legislació que li és aplicable i, per tant, de la seguretat dels productes alimentosos que posa en el mercat.

La comunicació (notificació) és el document mitjançant el qual la persona interessada posa en coneixement de l’Administració pública competent les seves dades identificatives.

La comunicació (notificació) s’ha de fer d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La comunicació consta d’un formulari de notificació, dos exemplars de l’etiqueta del complement alimentós i el rebut del pagament de la taxa.

A la comunitat autònoma de Illes Balears els tràmits són a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears go.gif

La comunicació s’ha de dur a terme amb caràcter previ o simultani a la posada en el mercat del producte i, així mateix, quan hi hagi modificacions en la informació rellevant de l’etiquetatge o composició del producte i quan es produeixi el cessament de la comercialització.
Davant l'absència de normativa espanyola per als ingredients distints de vitamines i minerals, així com per a altres substàncies amb un efecte nutricional o fisiològic, hi són aplicables els principis de reconeixement mutu, i no es pot obstaculitzar la comercialització d'un complement alimentós comercialitzat legalment en un altre estat membre, llevat que estigui degudament justificat, mitjançant el procediment que estableix el Reglament (CE) 764/2008.

En aquest cas, per tal de poder inscriure el complement alimentós en la base de dades nacional, a més a més d’aportar la documentació necessària per fer la comunicació/notificació (en termes generals), també s’han de presentar els documents que acrediten aquesta comercialització en un altre estat membre i l'etiqueta original del producte tal com es comercialitza en l'altre estat.

lazo_pdf.gif  Guia per a la presentació dels expedients de comunicació de posada en el mercat de complements alimentaris davant les autoritats competents