Torna

Seguretat alimentària

 

Informació alimentària proporcionada al consumidor
Al·lergògens
R (CE) 1169/2011

El dia 13 de desembre de 2014, son aplicables les noves obligacions pels operadors econòmics, sobre la informació dels al·lèrgens presents en els aliments.

Per facilitar  la implantació de normativa comunitària,  la Conselleria de Salut, ha promogut una sèrie de jornades pels diversos sectors alimentaris de les Balears on s’han tractat els aspectes més importants.

El R(CE)1169/2011

Com a novetat, obliga a facilitar informació sobre al·lergògens en els aliments no envasats, entre els quals hi ha els que subministren les col·lectivitats, també obliga a remarcar els al·lèrgens als aliments envasats.

-Qualsevol ingredient o coadjuvant tecnològic que figuri en l’annex II o derivi d’una substància o d’un producte que figuri en aquest annex que causi al·lèrgies o intoleràncies, i s’utilitzi en l’elaboració d’un aliment i continuï present en el producte acabat, encara que sigui d’una manera modificada ha d’estar indicat en la llista d’ingredients amb la referència clara del nom de la substància o del producte segons figuri en l’annex II.

-La denominació de la substància o producte que figura a l’annex II, ha d’estar destacat a través d’una tipografia que el distingeixi de la resta de la llista d’ingredients (p. e.: tipus de lletra, estil o color de fons…).

-Si no hi ha llista d’ingredients, la indicació d’aquestes mencions ha d’incloure la paraula conté seguida del nom de la substància o del producte segons figura en l’annex II.

Als aliments no envasats (art.44):

-Als aliments que es presenten sense envasar per a la venda al consumidor final i a les col·lectivitats, o en el cas dels aliments envasats en els llocs de venda a petició del comprador o envasats per a la seva venda immediata, serà obligatòria la indicació dels al·lèrgens.

lazo_pdf.gif Etiquetado precautorio de alérgenos

lazo_pdf.gif Jornada sobre els al·lergògens

lazo_pdf.gif Informació alimentària al consumidor. Implicacions pel sector hoteler

lazo_pdf.gif Informació alimentària sobre al·lergògens en comerç minorista

lazo_pdf.gif Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011

go.gifFullet AECOSAN

go.gifGuia AECOSAN

go.gifGuia d'etiquetatge d'al·lèrgens FIAB

go.gifGuia d'etiquetatge precautori d'al·lèrgens FIAB