Torna

Seguretat alimentària

 

Certificats

Certificat de competència en benestar animal per al personal que fa la matança i les operacions connexes en els escorxadors de les Illes Balears

El dia 18 de novembre de 2009 es va publicar el Reglament (CE) núm. 1099/2009, del Consell, de 24 de setembre de 2009, relatiu a la protecció dels animals en el moment de la matança.

Com a requisit general, el Reglament preveu que durant els processos de sacrifici o matança dels animals no se’ls ha de causar dolor, angoixa o un patiment evitable, per la qual cosa aquestes operacions s’han de fer mitjançant mètodes o tècniques que garanteixin la inconsciència i insensibilitat dels animals fins que morin.

La protecció dels animals en el moment del sacrifici o la matança és una qüestió d’interès públic que influeix en la seguretat i la qualitat de la carn.

Un personal format i qualificat degudament millora les condicions de tracte dels animals. Per això, la matança i les operacions connexes, les han de dur a terme únicament persones amb un nivell de qualificació adequat que estiguin en possessió d’un certificat de competència que garanteixi que en les activitats o operacions de sacrifici no es causi als animals dolor, angoixa o un patiment evitable.

Per tot això, es fa necessari regular en la nostra comunitat la formació del personal involucrat en les operacions de sacrifici o matança dels animals en els escorxadors i els requisits i procediments d’expedició dels certificats de competència.

Per aquest motiu, el dia 20 de desembre de 2014, es va publicar el Decret 56/2014, de 19 de desembre, que regula l’expedició del certificat de competència en benestar animal per al personal que fa la matança i les operacions connexes en els escorxadors de les Illes Balears.

Aquest Decret té per objecte:
a) Regular la formació relacionada amb el benestar i la protecció dels animals en el moment de la matança, dirigida al personal dels escorxadors involucrat en el sacrifici d’animals i les operacions connexes.
b) Establir el procediment per a l’homologació i comunicació dels cursos de formació a què fa referència l’apartat 1 a d’aquest article.
c) Establir els procediments i requisits per obtenir els certificats de competència en benestar animal per als treballadors d’escorxadors de les Illes Balears que duguin a terme operacions relacionades amb el sacrifici d’animals i les operacions connexes.
d) Establir les qualificacions i titulacions reconegudes com a equivalents als certificats de competència a què fa referència l’apartat c d’aquest article.

link3.gifAccés a la sol·licitud del certificat de competència en benestar animal