Torna

Seguretat alimentària

 

Denúncies
 

Què és una denúncia?

Una denúncia és una comunicació que una persona, física o jurídica, dirigeix a l’administració per posar-li en coneixement uns fets que puguin constituir un incompliment o una infracció administrativa o generar un risc per a la salut, sense perseguir cap efecte compensatori.
L’Administració pot iniciar, a partir d’aquesta  comunicació, una fase de investigació a través dels serveis d’inspecció. Les actuacions dutes a terme durant aquesta fase d’investigació s’orienten a determinar, amb la major precisió possible les circumstàncies del cas i de les persones presumptament infractores, així com possibilitar la valoració de la conveniència o no d’iniciar un procediment sancionador. Una vegada acabades aquestes actuacions prèvies s’acordarà l’inici de l’expedient sancionador, o bé, l’arxiu de les actuacions.

El denunciant, excepte  si ostenta la condició d’interessat , únicament te dret a que se li comuniqui l’acord d’inici i la resolució de l’expedient, o si procedeix, la decisió d’arxivar les actuacions.
Si el que es pretén és una compensació econòmica per danys o perjudicis haurà de presentar una reclamació davant la  Direcció General de Salut i Participació .

Quina informació ha de contenir una denuncia?

  • Dades del denunciant: Nom, adreça, núm. de DNI y telèfon de contacte.
  • Dades de l’empresa denunciada: Nom comercial  i adreça.
  • Dades del producte o servei objecte de la denúncia
  • Descripció breu i clara dels fets objecte de la denúncia

Fets objecte de denúncies de seguretat alimentària

El denunciant pot presentar una denúncia al Servei de Seguretat Alimentària, quan es tracti de fets que facin referència a presumptes infraccions en matèria de seguretat alimentària, tals com la elaboració, distribució, venda i servei d’aliments.

Com es pot dur a terme la gestió de la denúncia?

El denunciant ha d’emplenar aquest model de sol·licitud i posteriorment imprimir i registrar la denúncia a qualsevol registre oficial de la Comunitat Autònoma.
També dirigint-se directament a la seu de la Conselleria de Salut, al Servei de Seguretat Alimentària i emplenar el model de denúncia allà mateix.

On es pot presentar la denúncia?

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I PARTICIPACIÓ
C/ Jesús, 38 A - 07010- Palma

CENTRE COMARCAL D'INCA
C/ Ramon Desbrull, 73 - 07300 - Inca

CENTRE COMARCAL DE MANACOR
Camí de Bandris, s/n - 07500 - Manacor

CENTRE INSULAR DE MENORCA
C/ Josep M. Cuadrado, 17 - 07703- Maó

CENTRE INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
Via Romana, 81 - 07800 - Eivissa