Campanya de control sanitari d’animals de l’espècie porcina que es destinen al consum domèstic privat

 
Les matances o el sacrifici de porcs i el consum de la seva carn són activitats tradicionals i àmpliament arrelades a les Illes Balears que mantenen un interès social i cultural indubtable.

Tot i això, poden tenir conseqüències negatives a causa de les zoonosis, entre les quals destaca la triquinosi, per la transcendència i la magnitud dels efectes negatius d’aquesta.

 

 

 

Obligacions i prohibicions

 • Es poden sacrificar animals de l’espècie porcina per al consum domèstic privat sempre que se sotmetin a una anàlisi de detecció de triquina, d’acord amb el que preveu la normativa europea, nacional i autonòmica.
 • Els productes resultants de la matança, així com la carn que se n’obté, s’han de destinar al consum familiar directe i, consegüentment, està prohibit vendre’ls, tant frescs com curats.
 • Per tant, no es poden destinar les canals, l’especejament, els embotits i les vísceres d’aquests porcs, frescs, cuits o curats, al proveïment de carnisseries, indústries càrnies, establiments de menjars preparats ni, en general, a la venda directa al públic.
   

Què s’entén per consum domèstic privat?

En primer lloc, s’ha de tenir en compte que no es poden dur a terme, de cap manera, transaccions comercials.

Això vol dir que el sacrifici ha d’estar organitzat per persones titulars d’una explotació ramadera, a la qual pertanyi l’animal sacrificat, i que aquest ha arribat a l’explotació com a mínim un mes abans de la data del sacrifici.
 

Quants animals puc sacrificar per campanya?

El nombre de caps de bestiar que se sacrifiquin per cada família ha de ser només el necessari per satisfer-ne les necessitats de consum, tenint en compte les condicions que s’estableixen en la normativa de les explotacions ramaderes.
 

Quant dura la campanya de matances domiciliàries?

 • De l’1 de novembre al 31 de març.
   

Què han de fer els ajuntaments?

 • Autoritzar les campanyes o no.
 • Organitzar i desenvolupar la campanya.
 • Informar la població de l’obligació de fer el diagnòstic de triquina i de la resta de previsions del Decret 34/2009.
 • Comunicar-ho a la Direcció General de Salut Pública i Participació.
   

Resultats

Els resultats s’han de comunicar a la persona interessada:

 • En cas de resultat negatiu:
  • Destrucció de les mostres restants.
    
 • En cas de resultat positiu:
  • Comunicació al servei veterinari oficial.
  • Immobilització de les canals.
  • Resolució de destrucció de la carn i dels derivats.
    

Finançament

 • Correspon a la persona interessada el cost de l’anàlisi mitjançant digestió artificial i el de la destrucció de la canal i els productes carnis que es declarin no aptes.
 • Els honoraris professionals dels veterinaris col·laboradors autoritzats han de ser els que corresponen a l’exercici lliure de la professió, el cost dels quals ha d’assumir la persona interessada.