Portal de transparència

 

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

 

Els  crèdits i les previsions inicials dels estats de despeses i ingressos dels Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma que aprova el Parlament de les Illes Balears poden ser objecte de  modificacions pressupostàries.

Segons el que estableix la normativa,  poden ser de distints tipus: transferències,  suplements de crèdit,  ampliacions de crèdits, generacions, rectificacions, incorporacions, incorporacions per aplicació de romanents o crèdits extraordinaris.

Totes aquestes modificacions són competència de l'Executiu, tret dels crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, que són competència del Parlament autonòmic.

Les  modificacions de crèdit consten en el Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l'apartat corresponent. En relació al Compte de 2016, podeu consultar-ho en els següents apartats:

Administració General CAIB

Modificacions de crèdit

Servei de Salut de les Illes Balears

Modificacions de crèdit

Agència Tributària de les Illes Balears

Modificacions de crèdit

Podeu consultar-ho  de la mateixa forma en els Comptes aprovats d'anys anteriors:

-    Compte general 2015

-    Compte general 2014

-    Compte general 2013

-    Compte general 2012

-    Compte general 2011

-    Compte general 2010

-    Compte general 2009

-    Compte general 2008

També podeu consultar les lleis de crèdits extraordinaris a continuació:

-LLEI 3/2016, DE 6 D'ABRIL, DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A SUBVENCIONS ELECTORALS

-BOPIB núm. 40 de dia 8 d'abril, pàgina 1709

-BOIB núm. 46 de dia 12 d'abril, pàgina 10059

-BOE núm. 105 de dia 2 de maig, pàgina 29398

-Expedient de tramitació parlamentària [9-2016/GLEX-0003]

-LLEI 1/2012, DE 15 DE MARÇ, DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A SUBVENCIONS ELECTORALS

-BOPIB núm. 39 de dia 23 de març, pàgina 1654

-BOIB núm. 46 de dia 29 de març, pàgina 5

-BOE núm. 105 de dia 2 de maig, pàgina 33144

-Expedient de tramitació parlamentària [8-2012/GLEX-0002]

Normativa

  -Llei 18/2016, de 29 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les illes Balears per a l'any 2017

    -Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears

      

     Data d'actualització: 06/09/2017