Portal Transparència

Concessions de subvencions

Contractes, Convenis i Subvencions > Subvencions > Concessions de subvencions

Data actualització: 01/10/2020/

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions, estant les diferents administracions públiques concedents obligades des del'1 de gener de el 2016 a subministrar informació a aquesta BDNS sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes. 

Els següents fitxers contenen la informació de les concessions de subvencions per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears publicats a la Base de Dades Nacional de Subvencions, agrupades per anys des del 2016. L'import que apareix pot no coincidir amb la quantia efectivament pagada després de la preceptiva justificació.

Tres primers trimestres de 2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

Nota: algunes subvencions concedides per Fogaiba es van publicant a la BDNS amb un cert retard. Per aquesta raó, el 01/10/2020, a més de publicar les dades del tercer trimestre de 2020, s'han actualitzat les dels anys anteriors.

HISTÒRIC

Amb anterioritat a l'obligació de publicitat a la BDNS (01/01/2016), la Intervenció General de la CAIB publicava trimestralment una resolució al BOIB amb la informació relativa a la concessió de subvencions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms i d’ajudes dels ens del sector públic instrumental. Podeu accedir a aquestes resolucions a la pàgina de Publicitat de subvencions concedides d'Intervenció.